Swyddogion yr Heddlu

Ydych chi'n chwilio am yrfa newydd, cyffrous ac amrywiol lle mae pob diwrnod yn wahanol? Os felly, gallai swydd fel Swyddog Heddlu fod yn ddelfrydol i chi!

Ein ffenestr recriwtio nesaf...

Byddwn yn agor ar gyfer ymgyrch nesaf cwnstabl heddlu ar:

14eg Medi 2020 ac yn cau ar 22 Medi.

Rydym yn ymroddedig i gael gweithlu sy’n cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Er mwyn gwneud hynny, hoffem annog unigolion o’n cymunedau BAME, anabl a LGBT i ystyried cyfleoedd yn y dyfodol. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â [email protected]

Prentisiaethau

Mae Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid Heddlu yn brentisiaeth gradd broffesiynol dros dair blynedd. Ar ôl cwblhau'r brentisiaeth bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn ennill Gradd mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol.

I wneud cais am Brentisiaeth Gradd Cwnstabliaid Heddlu rhaid i ymgeiswyr fod wedi ennill cymhwyster Lefel 3 (Lefel A neu gyfwerth) neu fod wedi cwblhau'r asesiad ar-lein ar sail cymhwysedd. Mae'r llu yn talu'r holl ffioedd sy'n gysylltiedig â'r llwybr mynediad hwn.

Graddedigion

Mae'r Rhaglen Fynediad i Raddedigion ar gyfer pobl sydd â gradd yn barod mewn unrhyw bwnc. Mae hon yn rhaglen ddwy flynedd sy'n cynnwys elfennau academaidd ac ymarferol. Ar ôl cwblhau'r rhaglen, bydd ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn ennill Diploma mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol. Mae'r llu yn talu'r holl ffioedd sy'n gysylltiedig â'r llwybr mynediad hwn.

Gradd cyn Ymuno

Mae Gradd cyn Ymuno mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol ar gyfer pobl sy'n dewis cwblhau eu gradd mewn Sefydliad Addysg Uwch o'u dewis, ar eu cost eu hunain. Bydd ymgeiswyr sy'n cael eu recriwtio trwy'r llwybr hwn yn derbyn hyfforddiant academaidd ac ymarferol hefyd i ddatblygu sgiliau penodol, a byddant yn cael eu hasesu yn erbyn meini prawf asesu cenedlaethol a chymhwysedd gweithredol.

Er mwyn llwyddo bydd angen i chi fodloni ein gofynion mynediad sylfaenol a dangos angerdd ac ymroddiad i ddarparu gwasanaeth plismona o'r radd flaenaf i bobl Gwent. Mae Heddlu Gwent yn falch iawn o'n pobl eithriadol felly os ydych chi'n teimlo yr hoffech ymuno â ni, cadwch lygad ar ein swyddi gwag presennol.

Cofiwch, ar ôl i chi gael eich penodi ac yn ystod eich gwasanaeth gallwch gael eich anfon i unrhyw leoliad yng Ngwent yn seiliedig ar anghenion gweithredol.

Os ydych chi o gefndir a diwylliant amrywiol a hoffech siarad â rhywun am ymgyrchoedd recriwtio yn y dyfodol, cyfleoedd a chymorth sydd ar gael i chi, cysylltwch â'n tîm Gweithredu Cadarnhaol trwy e-bost [email protected]

 

I wneud cais am swydd cwnstabl heddlu:

 • Bod yn 17 oed neu'n hŷn (ar y diwrnod y byddwch yn cyflwyno'hc cais) a chael eich penodi pan fyddwch yn cyrraedd 18 oed neu'n hŷn, os bydd hynny'n llwyddiannus.
 • Rhaid i chi fod wedi byw yn y DU am dair blynedd olynol, yn union cyn gwneud cais.
 • Rhaid i chi fod yn ddinesydd Prydeinig, neu'n dal pasbort o aelod wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd. Gallwch wneud cais hefyd os ydych yn ddinesydd o'r Gymanwlad neu'n wladolyn tramor heb gyfyngiadau ar eich arhosiad yn y DU.
 • Rhaid i chi fod wedi cyflawni addysg i safon sy'n gyfwerth â Lefel 3 ar gyfer Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid Heddlu, neu Radd ar gyfer y Cynllun Mynediad i Raddedigion.
 • Rhaid i chi beidio â bod yn aelod o'r British National Party (BNP) neu unrhyw sefydliadau eraill fel Combat 18 neu'r National Front.
 • Os oes gennych chi gofnod troseddol, nid yw hyn yn golygu'n awtomatig nad ydych yn gymwys; mae'n dibynnu ar natur eich euogfarn. Datgelwch unrhyw rybudd neu euogfarn ar eich ffurflen gais. Bydd methu â gwneud hynny'n arwain at fethu'r broses fetio oherwydd problemau uniondeb.
 • Rhaid i chi beidio â bod yn fethdalwr cofrestredig gyda dyledion heb eu talu, bod â Dyfarniad Llys Sirol yn eich erbyn, neu fod yn destun Cytundeb Gwirfoddol Unigol.
 • Rhaid i chi beidio â chael tat?s a allai fod yn sarhaus i bobl.
 • Rhaid bod gennych chi drwydded yrru arferol lawn (dim cerbydau awtomatig yn unig) cyn dechrau gyda Heddlu Gwent.
 • Cwrdd â Safonau Golwg Llywodraeth y DU, a geir yma.
 • 22 diwrnod o wyliau blynyddol a fydd yn codi i 30 diwrnod i swyddogion sydd wedi gwasanaethu am gyfnod hir.

 • 8 G?yl Banc/Cyhoeddus Statudol - i'w cymryd ar y diwrnod penodedig neu, os yw ar un o'ch diwrnodiau gwaith, bydd gennych hawl i gymryd diwrnod arall yn ei le.

 • Cynllun Beicio i'r Gwaith - Mae'r cynllun Beicio i'r Gwaith yn eich galluogi chi i gael beic a/neu offer beicio i'w defnyddio i fynd i'r gwaith gan arbed arian treth ac Yswiriant Gwladol ar yr un pryd. Rydych yn rhentu eich beic ac offer beicio dewisedig trwy aberth cyflog gan Heddlu Gwent.

 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - Mae ein hamcanion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn cael eu gorfodi trwy Fwrdd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sefydlog. Mae hyn yn dangos ein hymroddiad i sicrhau ein bod yn trin ein cydweithwyr a'r cyhoedd yn deg a gydag urddas a pharch bob amser.

 • Strategaeth Iechyd a Lles - Rydym yn cynnig Uned Iechyd a Lles Galwedigaethol i helpu i gynnal eich iechyd corfforol a seicogymdeithasol yn y gwaith. Mae'r gwasanaeth yn gwbl gyfrinachol ac mae hefyd yn cynnwys gwasanaeth cwnsela. Mae gennym adran Lles hefyd sy'n hyrwyddo iechyd trwy fentrau ar draws y llu, helpu i ganfod tueddiadau yn lles y gweithlu er mwyn rhoi strategaethau rhagweithiol ar waith a chefnogi gweithlu sy'n iach ac yn hapus.

 • Tâl Mamolaeth, Tadolaeth a Mabwysiadu hael - Mae gennym bolisi Absenoldeb Mamolaeth galwedigaethol llawn sydd ar gael i holl weithwyr Heddlu Gwent. Rydym hefyd yn cynnig polisi Absenoldeb Mabwysiadu. Cyfanswm o 52 wythnos o absenoldeb mamolaeth, 18 wythnos ar gyflog llawn, 21 wythnos ar Gyflog Mamolaeth Statudol, 13 wythnos heb gyflog. Mae hwn yn amodol ar hyd gwasanaeth.

 • Pensiwn Heddlu - Byddwch yn mwynhau manteision cynllun pensiwn cyfrannol, sy'n Gynllun Enillion Ailbrisiedig Gyrfa Cyfartalog (CARE).

 • Cymorth a chyngor gan Gymdeithasau Staff a Rhwydweithiau Cymorth sy'n cynnwys - Cymdeithas yr Heddlu Benywaidd, Rhwydwaith LGBT, Cymdeithas Heddlu Du, Cymdeithas Heddlu Cristnogol, Rhwydwaith Cefnogi Gallu a Unsain.

 • Ffederasiwn Heddlu Gwent - Os ydych yn dewis ymuno â Ffederasiwn Heddlu Gwent, gallwch ddewis ymuno â chynllun Yswiriant Bywyd gyda dyfarniadau taladwy i'ch priod neu bartner, ac i unrhyw ddibynyddion eraill. Yn ogystal â chael mynediad at yswiriant salwch difrifol ac yswiriant salwch, gallwch godi polisi yswiriant ar gyfradd.

 • Cyfleoedd hyfforddiant, datblygu a dyrchafu - mewn sefydliad sy'n rhoi pwyslais ar werth datblygiad proffesiynol parhaus.

 • Gostyngiadau ffordd o fyw a sefydliadol - sy'n cynnwys teithio, cynhyrchion ariannol, cynllun gofal llygaid a llawer mwy.

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog ar 23 Mawrth 2020, cyflwynwyd canllawiau ychwanegol er mwyn cadw ein cymunedau’n ddiogel. Mae’r holl weithgarwch SEARCH® a Diwrnod Un wedi’i ohirio tan 2021. Wrth i’r sefyllfa o ran COVID ddatblygu, daeth yn amlwg y byddai angen datrysiadau digidol ar gyfer recriwtio swyddogion heddlu.

Mewn ymateb i hyn, mae’r Coleg Plismona wedi datblygu proses asesu sy’n caniatáu asesiad effeithiol o’r cymwyseddau a’r gwerthoedd gofynnol sy’n bwysig ar gyfer Cwnstabliaid Heddlu, ac sy’n bodloni’r safonau cyfredol ar gyfer asesu recriwtiaid newydd.

Er mwyn sicrhau cysondeb a thegwch i ymgeiswyr, bydd y broses recriwtio ar-lein yn parhau mewn grym drwy gydol 2020. Fel rhan o werthuso a monitro parhaus, bydd y Coleg yn parhau i adolygu profiad yr heddlu, yr ymgeisydd a’r aseswr gyda golwg ar wella’r broses yn ystod y cyfnod hwn. Cynhelir adolygiad llawn yn ddiweddarach yn y flwyddyn a bydd heddluoedd yn cael gwybod ymlaen llaw pan fydd canolfannau asesu wyneb yn wyneb yn cael eu hailgyflwyno.

Bydd y broses newydd yn galluogi recriwtio cyflym heb gysylltiad wyneb yn wyneb tra bod angen mesurau ymbellhau cymdeithasol. Hefyd, bydd yn caniatáu i asesiad diogel ar-lein fod yn rhan o daith ymgeisydd effeithiol a hwylus i’r defnyddiwr yn y dyfodol. Mae’r broses yn cynnwys ymagwedd sifftio blaengar er mwyn adnabod y rhai sydd fwyaf addas ar gyfer rôl swyddog heddlu’n effeithiol.

Mae sawl cam i'r broses ymgeisio:

Ffurflen gais

 • Y cam cyntaf fydd proses ymgeisio ar-lein sy'n cynnwys rhai cwestiynau cymhwyso anodd iawn. Os byddwch yn llwyddo ar y cam hwn bydd angen i chi gwblhau nifer o brofion ar-lein a ffurflen gais.  Bydd y profion hyn yn cynnwys Prawf Crebwyll mewn Sefyllfa a Holiadur Arddull Ymddygiadol.
 • Os nad oes gennych chi gymhwyster Lefel 3 neu uwch rhaid i chi hefyd lwyddo mewn prawf seicometrig (Rhesymu Llafar a Phrawf Cyfrifo).  Bydd hwn yn profi eich gallu academaidd at Lefel 3.
 • Darperir canlyniadau pob prawf ar-lein ar unwaith.

Y Ganolfan Asesu

 • Beth yw’r broses asesu ar-lein?

  • Mae’r broses asesu ar-lein yn cynnwys ymagwedd tri cham a luniwyd ar gyfer asesu a recriwtio cwnstabliaid heddlu’n effeithlon. Y tri cham yw:

  • Cam 1 – Prawf Crebwyll Mewn Sefyllfa

   • Fel ymgeisydd Heddlu Gwent, NI fydd angen ichi ymgymryd â’r cam hwn gan y byddech wedi llwyddo yn y prawf hwn fel rhan o’r broses ymgeisio.

  • Cam 2 – Cyfweliad ar sail cymhwysedd
   • Gofynnir cyfres o gwestiynau ynghylch sut ydych wedi ymdrin â sefyllfaoedd penodol yn y gorffennol. Dyma eich cyfle i roi rhai enghreifftiau o'r prif gymwyseddau a gwerthoed sy'n bwysig ar gyfer cwnstabliaid heddlu.
   • Gallwch ddefnyddio enghreifftiau o'ch gwaith a'ch bywyd personol.
  • Cam 3 – Asesiad ysgrifenedig ac ymarfer briffio
   • Mae’r cam hwn yn cynnwys dau asesiad. Byddwch chi’n derbyn ac yn medru cwblhau camau 3a a 3b ar wahân.
  • Cam 3a – Asesiad ysgrifenedig
   • Yn yr ymarfer hwn, byddwch yn cymryd rôl cwnstabl heddlu a bydd rhaid i chi gwblhau tasg ysgrifenedig ar frys ar gyfer eich rheolwr llinell. Byddwch yn derbyn pedair eitem o wybodaeth i'ch cynorthwyo gyda'r dasg hon.
  • Cam 3b – Ymarfer briffio
   • Yn yr ymarfer hwn, byddwch yn cymryd rôl cwnstabl heddlu a bydd gennych gyfrifoldeb am ymdrin â rhai materion a gyflwynir i chi.
   • Cewch yr orchwyl gyda rhoi ymateb at nifer o gwestiynau o ran y mater hwn. Cewch ddeunyddiau paratoi er mwyn ystyried eich ateb.
 • Pa dechnoleg sydd ei hangen arnaf?
  • Gallwch gwblhau'r ymarferion ar unrhyw declyn sydd â'r rhyngrwyd gyda chamera (gliniadur, llechen neu ffôn), ond er mwyn sicrhau cydnawsedd llawn gyda'r llwyfan ar- lein, dylai'r canlynol gael ei osod:
   • Dylai eich system gweithredu fod yn Windows 7 (neu'n uwch) neu'n Mac OS 10.11 (neu'n uwch).
   • Dylai eich porwr fod y fersiwn ddiweddaraf o Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome neu Safari.
   • Dylech fod wedi gosod y fersiwn ddiweddaraf o Adobe Flash.
   • Rydych angen gwe gamera a meicroffon i gofnodi ymatebion.

Gwiriadau cyn penodiad

 • Yn dilyn y Ganolfan Asesu, mae amryw o gamau y bydd gofyn i chi eu cwblhau'n llwyddiannus o fewn y llu:
  • Cyfweliad
   • Bydd hwn yn galluogi i'r panel ddeall eich profiad a sgiliau ymhellach, yn ogystal â rhoi cyfle chi ddeall mwy am y swydd.
  • Prawf Ffitrwydd
   • Bydd gofyn i chi fodloni'r safonau cenedlaethol ar gyfer Swyddogion Heddlu. Mae hyn yn cynnwys ras ôl a blaen i lefel 5/4 (Prawf blipio).
   • Os nad ydych yn bodloni'r safon y tro cyntaf, gallwch gymryd y prawf eto hyd at uchafswm o dair gwaith.Bydd gofyn i chi fynychu prawf ffitrwydd cyn penodiad hefyd tua chwe wythnos cyn y dyddiad penodi disgwyliedig a rhaid i chi lwyddo yn y prawf hwn i symud eich cais ymlaen.
  • Prawf Cyffuriau a Phrofi Biometrig
   • Bydd y prawf cyffuriau'n golygu cwblhau holiadur am unrhyw feddyginiaeth rydych wedi ei chymryd neu yn ei chymryd, a sampl o wallt.
   • Bydd Profi Biometrig yn golygu cymryd olion bysedd a swabiad DNA (ceg), a fydd yn cael eu gwirio yn erbyn cronfa ddata genedlaethol.
  • Fetio a Geirdao
   • Mae angen geirdaon ar gyfer isafswm o dair blynedd o hanes cyflogaeth parhaol. Os nad ydych wedi bod yn gyflogedig am dair blynedd byddwn yn ceisio cael geirdaon addysgol a phersonol hefyd.
  • Holiadur Gwirio Iechyd, a Phenodia
   • Bydd hwn yn cynnwys profion amrywiol, gan gynnwys Clyw, Golwg, Sain, Sbirometreg, Atgyrchoedd a BMI. Y Swyddfa Gartref sy'n pennu safonau BMI ar gyfer swyddogion heddlu. Mae cylchlythyr presennol Y Swyddfa Gartref 59/2004 yn amlinellu y dylai hwn fod rhwng 18 a 30.
 • Weithiau gall y gwiriadau cyn penodi hyn gymryd rhwng tri a chwe mis. Dylech fod yn ymwybodol bod rhaid i chi fod yn bresennol mewn unrhyw apwyntiadau yn eich amser eich hun, gan gynnwys eich apwyntiad ar gyfer ffitio iwnifform.

Penodiad llwyddiannus

 • Ar ôl i chi gwblhau'r holl wiriadau cyn cyflogaeth, byddwch yn cael lle yn y garfan sydd ar gael i’w derbyn nesaf, a threfnir apwyntiad i chi gael eich ffitio am iwnifform.

Ar ôl i chi gael eich penodi 

 • Bydd y flwyddyn gyntaf o hyfforddiant heddlu yn seiliedig yn yr ystafell ddosbarth. Bydd swyddogion heddlu a swyddogion hyfforddi staff heddlu'n darparu'r cwrs mewn sefydliad sy'n hyfforddi heddlu.
 • Mae hwn yn gwrs dibreswyl sydd wedi cael ei gynllunio i fanteisio i'r eithaf ar botensial dysgu, yn academaidd ac yn ymarferol, a dechrau datblygu sgiliau plismona gweithredol.
 • Mae maes llafur yr ystafell ddosbarth yn seiliedig ar y cwricwlwm a ddatblygwyd gan y Coleg Plismona, sy'n cynnwys pob maes sy’n ofynnol ar gyfer swydd Cwnstabl Heddlu. Byddwch yn ymgymryd â phecynnau e-ddysgu amrywiol hefyd, ynghyd â hyfforddiant ffitrwydd, cymorth cyntaf a diogelwch personol.
 • Ar wahanol gamau yn ystod y cwrs, bydd angen i gwnstabliaid dan hyfforddiant ddangos eu dealltwriaeth a gwybodaeth trwy brosesau asesu anffurfiol a ffurfiol. Bydd hyn yn cynnwys arholiadau amlddewis, aseiniadau ac asesiadau ymarferol.
 • Disgwylir i gwnstabliaid dan hyfforddiant ddangos yr ymddygiad ac agwedd briodol bob amser yn ystod eu hyfforddiant, yn unol â Chod Moesegol y gwasanaeth heddlu.
 • Ar ôl cwblhau'r flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus bydd swyddogion dan hyfforddiant yn dechrau ar gyfnod dysgu mewn gorsaf heddlu weithredol gyda thiwtor cymwys. Bydd llwyddo ar y cam dysgu hwn yn golygu bod cwnstabliaid dan hyfforddiant yn cael eu gosod ar batrôl annibynnol.
 • Yn ystod yr ail a’r drydedd flwyddyn, yn gweithio mewn amgylchedd gweithredol, bydd cwnstabliaid dan hyfforddiant ar brentisiaeth yn gweithio i ennill gradd mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol tra bydd cwnstabliaid dan hyfforddiant graddedig yn gweithio i ennill Tystysgrif Raddedig mewn Plismona Proffesiynol.
 • Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y ddwy raglen gwblhau portffolio cymhwysedd galwedigaethol yn ystod eu cyfnodau prawf, a bydd gofyn iddynt gwblhau gwaith y tu allan i oriau hyfforddiant. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses recriwtio, gyrrwch e-bost atom ni os gwelwch yn dda 

Gallwch hefyd dilyn ni ar Facebook a Twitter am y wybodaeth ddiweddaraf yngl?n â'r broses recriwtio, ac am waith yr Heddlu yn eich ardal chi.