Swyddogion yr Heddlu

I wneud cais am swydd cwnstabl heddlu:

 • Rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n h?n (ar y diwrnod rydych yn cyflwyno eich cais)
 • Rhaid i chi fod wedi byw yn y DU am dair blynedd olynol, yn union cyn gwneud cais.
 • Rhaid i chi fod yn ddinesydd Prydeinig, neu'n dal pasbort o aelod wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd. Gallwch wneud cais hefyd os ydych yn ddinesydd o'r Gymanwlad neu’n wladolyn tramor heb gyfyngiadau ar eich arhosiad yn y DU.
 • Rhaid i chi fod wedi cyflawni addysg i safon sy'n gyfwerth â Lefel 3 ar gyfer Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid Heddlu, neu Radd ar gyfer y Cynllun Mynediad i Raddedigion.
 • Rhaid i chi beidio â bod yn aelod o'r British National Party (BNP) neu unrhyw sefydliadau eraill fel Combat 18 neu'r National Front.
 • Rhaid i chi beidio â chael tat?s a allai fod yn sarhaus i bobl.
 • Os oes gennych chi gofnod troseddol, nid yw hyn yn golygu'n awtomatig nad ydych yn gymwys; mae'n dibynnu ar natur eich euogfarn. Datgelwch unrhyw rybudd neu euogfarn ar eich ffurflen gais. Bydd methu â gwneud hynny'n arwain at fethu'r broses fetio oherwydd problemau uniondeb.
 • Rhaid bod gennych chi drwydded yrru arferol lawn (dim cerbydau awtomatig yn unig) cyn dechrau gyda Heddlu Gwent.
 • 22 diwrnod o wyliau blynyddol a fydd yn codi i 30 diwrnod i swyddogion sydd wedi gwasanaethu am gyfnod hir.
 • 8 G?yl Banc/Cyhoeddus Statudol - i'w cymryd ar y diwrnod penodedig neu, os yw ar un o'ch diwrnodiau gwaith, bydd gennych hawl i gymryd diwrnod arall yn ei le.
 • Cynllun beicio i'r gwaith.
 • Tâl Mamolaeth, Tadolaeth a Mabwysiadu hael - Mae gennym bolisi Absenoldeb Mamolaeth galwedigaethol llawn sydd ar gael i holl weithwyr Heddlu Gwent. Rydym hefyd yn cynnig polisi Absenoldeb Mabwysiadu. Cyfanswm o 52 wythnos o absenoldeb mamolaeth, 18 wythnos ar gyflog llawn, 21 wythnos ar Gyflog Mamolaeth Statudol, 13 wythnos heb gyflog. Mae hwn yn amodol ar hyd gwasanaeth.
 • Pensiwn Heddlu - Byddwch yn mwynhau manteision cynllun pensiwn cyfrannol, sy'n Gynllun Enillion Ailbrisiedig Gyrfa Cyfartalog (CARE).
 • ffafriol, i dalu am unrhyw gostau cyfreithiol sy'n gysylltiedig â'ch swydd, ac elwa ar yr adnoddau adsefydlu gorau.
 • Cymorth a chyngor gan Gymdeithasau Staff a Rhwydweithiau Cymorth sy'n cynnwys - Cymdeithas yr Heddlu Benywaidd, Rhwydwaith LGBT, Cymdeithas Heddlu Du, Cymdeithas Heddlu Cristnogol, Rhwydwaith Cefnogi Gallu a Unsain
 • Ffederasiwn Heddlu Gwent - Os ydych yn dewis ymuno â Ffederasiwn Heddlu Gwent, gallwch ddewis ymuno â chynllun Yswiriant Bywyd gyda dyfarniadau taladwy i'ch priod neu bartner, ac i unrhyw ddibynyddion eraill. Yn ogystal â chael mynediad at yswiriant salwch difrifol ac yswiriant salwch, gallwch godi polisi yswiriant ar gyfradd
 • Cyfleoedd hyfforddiant, datblygu a dyrchafu - mewn sefydliad sy'n rhoi pwyslais ar werth datblygiad proffesiynol parhaus.
 • Gostyngiadau ffordd o fyw a sefydliadol - sy'n cynnwys teithio, cynhyrchion ariannol, cynllun gofal llygaid a llawer mwy.

Mae sawl cam i'r broses ymgeisio:

Ffurflen gais

 • Y cam cyntaf fydd proses ymgeisio ar-lein sy'n cynnwys rhai cwestiynau cymhwyso anodd iawn. Os byddwch yn llwyddo ar y cam hwn bydd angen i chi gwblhau nifer o brofion ar-lein a ffurflen gais.  Bydd y profion hyn yn cynnwys Prawf Crebwyll mewn Sefyllfa a Holiadur Arddull Ymddygiadol.
 • Os nad oes gennych chi gymhwyster Lefel 3 neu uwch rhaid i chi hefyd lwyddo mewn prawf seicometrig (Rhesymu Llafar a Phrawf Cyfrifo).  Bydd hwn yn profi eich gallu academaidd at Lefel 3. Darperir canlyniadau pob prawf ar-lein ar unwaith.

Y Ganolfan Asesu

 • Bydd gofyn i chi fynychu Diwrnod 1 y Ganolfan Asesu Genedlaethol.

Gwiriadau cyn penodiad

 • Yn dilyn Diwrnod 1 y Ganolfan Asesu, mae amryw o gamau y bydd gofyn i chi eu cwblhau'n llwyddiannus o fewn y llu:
  • Cyfweliad
   • Bydd hwn yn galluogi i'r panel ddeall eich profiad a sgiliau ymhellach, yn ogystal â rhoi cyfle chi ddeall mwy am y swydd.
  • Prawf Ffitrwydd
   • Bydd gofyn i chi fodloni'r safonau cenedlaethol ar gyfer Swyddogion Heddlu. Mae hyn yn cynnwys ras ôl a blaen i lefel 5/4 (Prawf blipio).
   • Os nad ydych yn bodloni'r safon y tro cyntaf, gallwch gymryd y prawf eto hyd at uchafswm o dair gwaith.Bydd gofyn i chi fynychu prawf ffitrwydd cyn penodiad hefyd tua chwe wythnos cyn y dyddiad penodi disgwyliedig a rhaid i chi lwyddo yn y prawf hwn i symud eich cais ymlaen.
  • Prawf Cyffuriau a Phrofi Biometrig
   • Bydd y prawf cyffuriau'n golygu cwblhau holiadur am unrhyw feddyginiaeth rydych wedi ei chymryd neu yn ei chymryd, a sampl o wallt.
   • Bydd Profi Biometrig yn golygu cymryd olion bysedd a swabiad DNA (ceg), a fydd yn cael eu gwirio yn erbyn cronfa ddata genedlaethol.
   • Bydd Profi Biometrig yn golygu cymryd olion bysedd a swabiad DNA (ceg), a fydd yn cael eu gwirio yn erbyn cronfa ddata genedlaethol.
  • Fetio a Geirdaon
   • Mae angen geirdaon ar gyfer isafswm o dair blynedd o hanes cyflogaeth parhaol. Os nad ydych wedi bod yn gyflogedig am dair blynedd byddwn yn ceisio cael geirdaon addysgol a phersonol hefyd.
  • Holiadur Gwirio Iechyd, a Phenodia
   • Bydd hwn yn cynnwys profion amrywiol, gan gynnwys Clyw, Golwg, Sain, Sbirometreg, Atgyrchoedd a BMI. Y Swyddfa Gartref sy'n pennu safonau BMI ar gyfer swyddogion heddlu. Mae cylchlythyr presennol Y Swyddfa Gartref 59/2004 yn amlinellu y dylai hwn fod rhwng 18 a 30.
 • Weithiau gall y gwiriadau cyn penodi hyn gymryd rhwng tri a chwe mis. Dylech fod yn ymwybodol bod rhaid i chi fod yn bresennol mewn unrhyw apwyntiadau yn eich amser eich hun, gan gynnwys eich apwyntiad ar gyfer ffitio iwnifform.

Penodiad llwyddiannus

 • Ar ôl i chi gwblhau'r holl wiriadau cyn cyflogaeth, byddwch yn cael lle yn y garfan sydd ar gael i’w derbyn nesaf, a threfnir apwyntiad i chi gael eich ffitio am iwnifform.

Ar ôl i chi gael eich penodi 

 • Bydd y flwyddyn gyntaf o hyfforddiant heddlu yn seiliedig yn yr ystafell ddosbarth. Bydd swyddogion heddlu a swyddogion hyfforddi staff heddlu'n darparu'r cwrs mewn sefydliad sy'n hyfforddi heddlu.
 • Mae hwn yn gwrs dibreswyl sydd wedi cael ei gynllunio i fanteisio i'r eithaf ar botensial dysgu, yn academaidd ac yn ymarferol, a dechrau datblygu sgiliau plismona gweithredol.
 • Mae maes llafur yr ystafell ddosbarth yn seiliedig ar y cwricwlwm a ddatblygwyd gan y Coleg Plismona, sy'n cynnwys pob maes sy’n ofynnol ar gyfer swydd Cwnstabl Heddlu. Byddwch yn ymgymryd â phecynnau e-ddysgu amrywiol hefyd, ynghyd â hyfforddiant ffitrwydd, cymorth cyntaf a diogelwch personol.
 • Ar wahanol gamau yn ystod y cwrs, bydd angen i gwnstabliaid dan hyfforddiant ddangos eu dealltwriaeth a gwybodaeth trwy brosesau asesu anffurfiol a ffurfiol. Bydd hyn yn cynnwys arholiadau amlddewis, aseiniadau ac asesiadau ymarferol.
 • Disgwylir i gwnstabliaid dan hyfforddiant ddangos yr ymddygiad ac agwedd briodol bob amser yn ystod eu hyfforddiant, yn unol â Chod Moesegol y gwasanaeth heddlu.
 • Ar ôl cwblhau'r flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus bydd swyddogion dan hyfforddiant yn dechrau ar gyfnod dysgu mewn gorsaf heddlu weithredol gyda thiwtor cymwys. Bydd llwyddo ar y cam dysgu hwn yn golygu bod cwnstabliaid dan hyfforddiant yn cael eu gosod ar batrôl annibynnol.
 • Yn ystod yr ail a’r drydedd flwyddyn, yn gweithio mewn amgylchedd gweithredol, bydd cwnstabliaid dan hyfforddiant ar brentisiaeth yn gweithio i ennill gradd mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol tra bydd cwnstabliaid dan hyfforddiant graddedig yn gweithio i ennill Tystysgrif Raddedig mewn Plismona Proffesiynol.
 • Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y ddwy raglen gwblhau portffolio cymhwysedd galwedigaethol yn ystod eu cyfnodau prawf, a bydd gofyn iddynt gwblhau gwaith y tu allan i oriau hyfforddiant. 

Ceisiadau Nawr Ar Gau

Diolch am gymryd amser i ymweld â'n gwefan, a dangos diddordeb mewn ymuno a Heddlu Gwent fel Swyddog Heddlu.

Os ydych chi'n meddwl bod gennych y sgiliau a'r angerdd yr ydym yn chwilio amdano, ac eich bod yn gallu dangos ymrwymiad i gyrraedd lefelau uchel o bresenoldeb a pherfformiad, yna bydd ffurflenni cais ar gael i'w lawr lwytho o'r fan hon ar ôl mis Ionawr 2019

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses recriwtio, gyrrwch e-bost atom ni os gwelwch yn dda 

Gallwch hefyd dilyn ni ar Facebook a Twitter am y wybodaeth ddiweddaraf yngl?n â'r broses recriwtio, ac am waith yr Heddlu yn eich ardal chi.