Cyswllt Nad yw'n Argyfwng a Chyswllt Cyffredinol

Os nad oes angen cymorth brys arnoch, neu os oes gennych ymholiad cyffredinol, dylech ddeialu 101  (galwadau nad yw'n argyfwng).

Codir tâl o 15 ceiniog ar gyfer pob galwad i 101 o linellau daear a ffonau symudol - ni waeth pa mor hir rydych ar y ffôn.

Os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw neu â nam ar eich lleferydd, gallwch gysylltu â'r Heddlu drwy ddefnyddio ffôn testun drwy Typetalk ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai brys ar 18001 101.

Rydym mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Ar-lein Dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain, SignLive, hefyd.  Os ydych chi’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, gallwch ddefnyddio SignLive i gysylltu â dehonglwr ar-lein proffesiynol, dywedwch wrthyn nhw eich bod yn ffonio o Heddlu Gwent a gallwch wneud hyn o’ch dyfais eich hun. Mae mwy o wybodaeth yma.

Gallwch gysylltu â ni trwy neges uniongyrchol ar gyfrifon swyddogol Facebook a Twitter Heddlu Gwent, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Os ydych am anfon llythyr atom drwy'r post, ysgrifennwch i:

Pencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2XJ

Os byddai'n well gennych anfon e-bost atom: [email protected]

A oes angen i mi ffonio'r Heddlu?

Efallai y bydd asiantaeth arall mewn sefyllfa well i'ch helpu gyda'ch ymholiad. Er enghraifft:

Gall eich Awdurdod Lleol helpu gydag amrywiaeth o faterion, o ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus i gwn crwydr, sbwriel, tipio anghyfreithlon, teithio a phroblemau parcio.

Os gwelwch dân, mae angen i chi gysylltu â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru drwy ffonio 999 a gofyn am y Gwasanaeth Tân.

Gall canolfannau Cyngor ar Bopeth eich helpu gydag anghydfodau sy'n ymwneud â dychwelyd a bod yn berchen ar dir ac eiddo neu'r hawl i weld plant.

Os bydd angen i'r Heddlu ymateb i'ch sefyllfa, byddant yn eich cyfeirio at 101.

Dysgwch fwy am wasanaethau'r Heddlu yng Nghymru a Lloegr.