Facebook – Rheolau'r T?

Er mwyn cyfrannu at dudalen Facebook Heddlu Gwent, rhaid i chi fod yn 13+ oed ac yn aelod cofrestredig o Facebook. Gweler telerau Facebook: www.facebook.com/legal/terms

Drwy hoffi ein tudalen a rhyngweithio â thudalen Heddlu Gwent a chefnogwyr eraill y dudalen, rydych yn cytuno i gadw at ein rheolau a'n canllawiau syml:

 • Nid yw Heddlu Gwent yn atebol am sylwadau'r cyhoedd a adewir ar y dudalen, a mynegiant a barn y cyfrannwr yn unig yw'r rhain, ac nid rhai Heddlu Gwent.
 • Mae Heddlu Gwent yn gofyn i ddefnyddwyr sicrhau bod eu sylwadau yn addas i ddefnyddwyr o bob oed.
 • Ni ddylech bostio, rhannu na rhoi dolen at unrhyw ddeunydd anweddus, ffiaidd neu anghyfreithlon sy'n aflonyddu neu'n sarhau Swyddogion Gwent, staff neu aelodau o'r gymuned.
 • Ni ddylech ddefnyddio ein proffil er mwyn postio sbam neu hysbysebion.
 • Ceidw Heddlu Gwent yr hawl i ddileu unrhyw sylwadau dilornus, hiliol, rhywiaethol, homoffobig neu ymfflamychol neu unrhyw sylwadau a ystyrir yn amhriodol heb eglurhad.
 • Ni ddylech bostio na rhannu'n gyhoeddus unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy amdanoch eich hun neu eraill.
 • Ni ddylech adael sylwadau a allai amharu ar achos llys sy'n mynd rhagddo neu achos llys yn y dyfodol  
 • Os ydych am drafod rhywbeth sensitif gyda ni sy'n ymwneud â chi neu rywun arall, ffoniwch 101 neu siaradwch â swyddog yr heddlu.
 • Mae Heddlu Gwent yn annog defnyddwyr i fod yn gwrtais o ran eu sylwadau a chefnogi ysbryd y gymuned.
 • Caiff sylwadau neu gwestiynau niwsans, dibwynt neu sy'n gwastraffu amser eu dileu.

Noder: caiff unrhyw negeseuon neu sylwadau sy'n mynd yn groes i'r uchod eu dileu a chaiff defnyddwyr eu gwahardd heb eglurhad rhag gallu postio ar wal Facebook Heddlu Gwent.

Ceidw Heddlu Gwent yr hawl i addasu neu newid y rheolau hyn ar unrhyw adeg.

Rhoi Gwybod am Drosedd

Ni ddylid defnyddio Facebook ar gyfer rhoi gwybod am droseddau. Os yw trosedd yn digwydd ar hyn o bryd ac rydych chi neu rywun arall mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999. Os ydych am gysylltu â Heddlu Gwent ac nid yw'n argyfwng, ffoniwch 101 neu e-bostiwch [email protected]

Gwneud c?yn

Mae gan Heddlu Gwent ganllawiau polisi clir ar waith er mwyn i'r cyhoedd wneud cwyn am yr heddlu. Nid ein tudalennau Facebook yw'r fforwm priodol i'r cyhoedd wneud cwyn. Dylid gwneud pob cwyn drwy'r sianeli swyddogol.

Monitro

Mae Heddlu Gwent yn cymedroli ac yn diweddaru'r cyfrif hwn o ddydd Llun i ddydd Gwener, 09:00 - 17:00. Nid yw Heddlu Gwent yn gwneud unrhyw ymrwymiad i ymateb i sylwadau na chymryd rhan mewn dadleuon ar-lein.

Hysbysebu

Nid yw Heddlu Gwent yn gyfrifol am y cynnwys hysbysebu ar Facebook ac nid yw'n dewis pa hysbysebion sy'n ymddangos ar dudalen Heddlu Gwent.

Ni fydd tudalen Facebook Heddlu Gwent yn cefnogi unrhyw hysbysebu neu hyrwyddo drwy bostio dolenni na thrwy ymbiliadau am gyfraniadau neu unrhyw fath o godi arian oni chytunir ar hynny ymlaen llaw â Heddlu Gwent.

Diffyg Gwasanaeth

Mae'n bosibl na fydd Facebook ar gael weithiau ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddiffyg gwasanaeth oherwydd amser segur Facebook.

Hawlfraint y Goron

Caiff cynnwys Heddlu Gwent ei amddiffyn gan Hawlfraint y Goron.

Oni bai ei fod wedi ei nodi'n bendant mae'r deunydd penodol ar gael ar gyfer defnydd cyffredinol a ni ddylid ei gopïo na'i ail-ddefnyddio heb ganiatâd clir Heddlu Gwent neu gan ddeiliaid hawlfraint eraill lle caiff deunydd ei ddefnyddio o dan drwydded.

Yr unig eithriadau yw'r rheini o dan gyfraith hawlfraint, lle gellir defnyddio deunydd heb ganiatâd neu dâl ar gyfer:

 • Ymchwil neu astudiaeth breifat

 • Beirniadaeth ag adolygiad dilys

 • Addysg (ar yr amod nad yw'n ymwneud â nifer o gopïau)

 • Mewn achosion cyfreithiol. Mae hyn yn amodol i'r deunydd yn cael ei atgynhyrchu'n gywir a ni chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.

Caiff arfbais Heddlu Gwent ei gofrestru yn y Swyddfa Batentau fel nod masnachu ac ni ddylid ei gopïo na'i ail-ddefnyddio heb ganiatâd clir Heddlu Gwent

Ymwadiad

Er y bydd Heddlu Gwent yn ymdrechu i sicrhau bod y wybodaeth ar y safle'n gywir, fe'i darperir ar sail ‘fel ag y mae’ heb warantau o unrhyw fath, ac ni roddir unrhyw warant, penodol neu ymhlyg, o ran ei chywirdeb na’i chyflawnder.

Nid yw Heddlu Gwent yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw wall neu wybodaeth a hepgorwyd. Ni fydd Heddlu Gwent yn atebol am hawliadau neu golledion trydydd parti o unrhyw natur, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, golledion neu elw, iawndal uniongyrchol, anuniongyrchol, arbennig neu ganlyniadol sy’n deillio o ddefnydd trydydd parti o’r wefan hon neu ei anallu i’w defnyddio.

Nid yw'r wybodaeth ar y safle yn gyfystyr â chyngor cyfreithiol na chyngor proffesiynol arall.

Nid yw Heddlu Gwent yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys unrhyw wefan y ceir dolen hyperdestun iddi o’r wefan hon. Darperir y dolenni ‘fel ag y maent’ heb unrhyw warant, penodol neu ymhlyg, o ran y wybodaeth ynddynt.