Gwent Nawr

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yng Ngwent, cofrestrwch ar gyfer Gwent Nawr

Mae mynd i'r afael â throseddau a chadw chi a'ch cymuned yn ddiogel yn brif flaenoriaeth ledled Gwent ac rydym yn credu y gall gwella'r llif gwybodaeth rhwng y gymuned a'r Heddlu a'n partneriaid gael effaith fawr ar atal a chanfod troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae Gwent Nawr yn system gyfathrebu effeithlon ac effeithiol sydd wedi'i chynllunio i roi gwybod i drigolion Gwent am y rhybuddion trosedd a'r cyngor atal troseddau diweddaraf ar gyfer eu cymunedau. Gellir teilwra'r negeseuon i ddewisiadau unigol ar gyfer y math o neges rydych yn ei derbyn a'r dull cyfathrebu o ddewis, wedi'i anfon dros y ffôn, mewn e-bost neu neges destun. Mae tanysgrifiad i'r system AM DDIM.

Mae Gwent Nawr hefyd yn eich galluogi i gofrestru lleoliadau a diddordebau amrywiol, nid cyfeiriad cartref yn unig. Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer y rheini sydd am wybod mwy am ble mae eu plant yn mynd i'r ysgol, aelodau o'r teulu sy'n agored i niwed sy'n byw rhywle arall, lleoedd i gymdeithasu a man gwaith.

Sut y gallaf ymuno?

Ymunwch â'r trigolion eraill yng Ngwent ac ymunwch nawr! Mae cofrestru am ddim, yn syml ac yn hawdd. Ewch i www.gwentnow.org/cy/ a chliciwch ar 'Ymuno' ar yr ochr dde. Dilynwch y cyfarwyddiadau cam wrth gam ac unwaith y byddwch wedi gwirio eich cyfrif, byddwch yn barod i dderbyn negeseuon yn seiliedig ar eich dewisiadau a'ch lleoliadau. Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei darparu yn ein galluogi i deilwra negeseuon i'ch anghenion penodol. Gallwch deimlo'n hyderus y bydd eich manylion yn cael eu trin yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 1998 ac ni chânt eu trosglwyddo i unrhyw sefydliadau trydydd parti, a gallwch ddatdanysgrifio ar unrhyw adeg.

Pam y dylwn ymuno â Gwent Nawr?

• Mae'r wybodaeth rydych yn ei darparu yn ddiogel ac yn gyfrinachol ac ni chaiff eich manylion eu trosglwyddo i unrhyw sefydliadau masnachol

 • Mae hon yn system rhybudd am ddim a syml i'w defnyddio, sy'n agored i bob oed a phob ardal yng Ngwent

• Mae'r system hon wedi'i chynllunio i'ch helpu i gael y wybodaeth rydych ei heisiau, y ffordd rydych am ei chael, dros y ffôn, mewn neges destun, e-bost neu ap

• Gallwch gofrestru mwy nag un cyfeiriad i dderbyn y newyddion diweddaraf am, er enghraifft, leoliad cartref a gweithle

• Gallwch ddewis y pynciau sydd o ddiddordeb i chi - o ddiogelwch cymunedol i droseddau gwledig • Cymerwch ran - dysgwch am grwpiau, digwyddiadau neu gyfarfodydd cymunedol sy'n digwydd yn eich ardal • Rheolwch eich cyfrif ar-lein - gallwch newid pa wybodaeth a gewch a datdanysgrifio ar unrhyw adeg os bydd angen

Pa mor aml y byddaf yn derbyn negeseuon?

Byddwch ond yn derbyn negeseuon drwy'r sianel gyfathrebu a ddewiswyd gennych, sef llais, e-bost neu neges destun. Bydd nifer y negeseuon a gewch yn seiliedig ar y lleoliad/lleoliadau a ddewiswyd gennych a faint o weithgarwch sy'n digwydd ym mhob un o'r lleoliadau hynny. Mae cael y gallu i ddewis eich dewisiadau personol ar y dudalen 'Fy Niddordebau' yn golygu y gallwch leihau faint o negeseuon a gewch i'r rheini rydych am gael gwybod amdanynt yn unig.

Felly, ewch ati! Ewch i www.gwentnow.org/cy/ ac ymunwch â Gwent Nawr, yr eiliad hon!

Noder: Mae'n hanfodol eich bod yn rhoi gwybod i'n Tîm Trin Galwadau yn uniongyrchol am unrhyw ymatebion i apeliadau, cyflwyno cudd-wybodaeth neu roi gwybod am ddigwyddiadau oni nodir yn wahanol yn y neges drwy ffonio 101 neu 999 mewn argyfwng, Taclo'r Tacle neu'r asiantaeth angenrheidiol i sicrhau y caiff y wybodaeth ei throsglwyddo i'r Adran/Swyddogion cywir, er mwyn blaenoriaethu ac ymdrin yn briodol â'r digwyddiad/gwybodaeth.