Craig_Collins.jpg

Craig Collins

Age: 38

Address: Newport / Casnewydd

Conviction: Robbery / Lladrad

Sentence: 3 years and 7 months imprisonment / Carchar am dair blynedd a saith mis

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

Detective Constable Ashley Morgan said: “This was a particularly disturbing incident where a 13 year old boy, playing in a park, was threatened with a weapon and had his much loved mountain bike stolen. Newport officers prioritised locating the offender and relentlessly pursued him before he had the chance to strike again. Collins was remanded to prison after having been charged with robbery and has now admitted his responsibility. This sentence reflects the serious nature of this offence. We hope that our response to this incident and the immediate custodial sentence he received acts as a strong deterrent. I would like to commend the actions of the victim, who acted appropriately at the time by not putting up a fight and then fully co-operating with officers, so we could bring Collins to justice. There were also a number of young witnesses, who were brave enough to come forward and make statements. I am very grateful to all of them for their assistance.” / Dywedodd Ditectif Gwnstabl Ashley Morgan: “Roedd hwn yn ddigwyddiad arbennig o annifyr lle cafodd bachgen 13 oed a oedd yn chwarae mewn parc ei fygwth gydag arf a chymerodd y tramgwyddwr ei feic mynydd. Rhoddodd swyddogion Casnewydd flaenoriaeth i'r gwaith o ddod o hyd i'r tramgwyddwr ac aethant ar ei ôl yn ddidrugaredd cyn iddo gael cyfle i droseddu eto. Cafodd Collins ei gadw yn y carchar ar ôl cael ei gyhuddo o ladrata ac mae wedi cyfaddef mai ef oedd yn gyfrifol yn awr. Mae'r ddedfryd hon yn adlewyrchu natur ddifrifol y drosedd hon. Gobeithio y bydd ein hymateb i'r digwyddiad a'r ddedfryd o garchar a dderbyniodd Collins yn fodd o rwystro pobl rhag troseddu. Hoffwn ganmol ymddygiad y dioddefwr, a weithredodd yn briodol ar y pryd trwy beidio â gwrthwynebu, ac a gydweithiodd yn llawn gyda swyddogion wedyn er mwyn i ni allu dwyn Collins gerbron llys. Roedd nifer o dystion ifanc yno hefyd, a oedd yn ddigon dewr i gynnig eu hunain a rhoi datganiadau. Rwyf yn hynod o ddiolchgar i bob un ohonynt am eu cymorth."

Back to list