Courtney_Davies.PNG

Courtney Davies

Age: 22

Address: Newport / Casnewydd

Conviction: Possession of cannabis, possession of cannabis with intent to supply, money laundering, and possession of cocaine with intent to supply / Meddu ar ganabis, meddu ar ganabis gyda bwriad o gyflenwi, ymwneud â chyflenwi crac cocên, gwyngalchu arian, a meddu

Sentence: 4 years imprisonment / Carchar am bedair blynedd

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

Pc Andrew McKeown, officer in the case, said: “The investigation into Davies started when officers saw him involved in a transaction with another male in Cromwell Road, Newport and he was arrested. A search of his house revealed a large quantity of cannabis and cash. A further warrant was later executed at his address, which he shared with his partner and baby daughter, and a quantity of cocaine, cannabis and over £4,000 in cash was located and seized. He later admitted to being a drug dealer. This case demonstrates the commitment Gwent Police have in pursuing and prosecuting those who pedal misery on the streets of Newport." / Dywedodd Cwnstabl Andrew McKeown, swyddog yn yr achos: “Dechreuodd yr ymchwiliad i Davies pan welodd swyddogion ef yn gwerthu i ddyn arall yn Heol Cromwell, Casnewydd, a chafodd ei arestio. Yn ystod chwiliad o'i d? daethpwyd o hyd i swmp o ganabis ac arian parod. Gweithredwyd gwarant arall yn ei gyfeiriad, yr oedd yn rhannu gyda'i bartner a’i ferch fach, a daethpwyd o hyd i swmp o gocên, canabis a thros £4,000 mewn arian parod, a gafodd eu hatafaelu. Cyfaddefodd yn ddiweddarach ei fod yn delio cyffuriau. Mae'r achos hwn yn dangos ymroddiad Heddlu Gwent i fynd ar ôl pobl sy'n gwerthu gofid ar strydoedd Casnewydd, a'u herlyn

Back to list