Sean_Street.PNG

Sean Street

Age: 22

Address: Machen

Conviction: Achosi niwed corfforol difrifol / Inflicting grievous bodily harm

Sentence: 17 mis o garchar / 17 Months imprisonment

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

Dywedodd swyddog ymchwilio Heddlu Gwent, y Ditectif Gwnstabl Carly Davis: "Roedd hwn yn ymosodiad treisgar a diangen ar ddioddefwr unigol, a gafodd anafiadau difrifol a sylweddol. Dylai'r ddedfryd hon anfon neges i'r gymuned leol na fyddwn yn goddef y math hwn o ymddygiad ac y byddwn yn ei gymryd o ddifrif. Hoffwn ddiolch i'r dioddefwr am ddod atom ac am ddangos dewrder a gwydnwch yn ystod profiad anodd a thrawmatig." / Investigating officer for Gwent Police, Detective Constable Carly Davis, said: "This was a violent and unprovoked attack on a lone victim, who sustained serious and significant injuries. This sentence should send a message to the local community that this type of behaviour will not be tolerated and will be taken seriously.I'd like to thank the victim for coming forward and showing bravery and reslience in what has been a difficult and traumatic experience."

Back to list