Gareth_John_Bolton.JPG

Gareth John Bolton

Age: 46

Address: Swansea/Abertawe

Conviction: Order under Section 27 Misuse of Drugs Act 1971 for forfeiture/destruction/disposal of all drugs and paraphernalia/Gorchymyn o dan adran 27 o Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 i fforffedu/dinistrio/gwaredu pob cyffur a chyfarpar

Sentence: 27 months/mis

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

On the evening of Saturday 11th February 2017, officers located and seized 200 cannabis plants from a property on Snatchwood Road. A strong smell of cannabis was coming from the basement. The plants were being provided with heat and light from a substantial hydroponic lighting system. Gareth Bolton was arrested at the property. On Tuesday 24th October Gareth was sentenced at Cardiff Crown Court to 27 months imprisonment./Gyda'r hwyr nos Sadwrn 11 Chwefror 2017, daeth swyddogion o hyd i 200 o blanhigion canabis mewn eiddo ar Snatchwood Road ac fe'u hatafaelwyd. Roedd arogl cryf o ganabis yn dod o'r islawr. Roedd y planhigion yn cael gwres a golau drwy system olau hydroponig sylweddol. Arestiwyd Gareth Bolton yn yr eiddo. Ddydd Mawrth 24 Hydref cafodd Gareth ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd i 27 mis o garchar.

Back to list