Ceisiadau am Ddelweddau

Dylid anfon pob cais am ddelwedd i [email protected] 

Cais gan Ddiffynnydd am Ddelweddau

Mae'r Heddlu'n gyfrifol am gyfiawnhau rhyddhau'r delweddau hyn. Rhaid ystyried pob achos yn unigol a rhaid sicrhau bod rhyddhau delweddau yn rhywbeth sy'n angenrheidiol ac yn gymesur.

Rhaid bod y diffynnydd wedi'i gollfarnu am drosedd lle y gall ddisgwyl cael dedfryd carchar o 6 mis neu fwy.

Dylech gynnwys y manylion canlynol wrth wneud cais:

  • Enw'r Diffynnydd
  • Dyddiad Geni'r Diffynnydd
  • Dyddiad a lleoliad ymddangosiad llys
  • Y drosedd y cafodd ei gollfarnu amdani a'r ddedfryd
  • Crynodeb o'r drosedd a'r amgylchiadau - gan gynnwys lleoliad

Dylid gwneud ceisiadau cyn gynted â phosibl, cyn eich terfyn amser ar gyfer cyhoeddi. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i roi'r lluniau i chi cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, mae nifer o wiriadau y mae angen eu cynnal, a nifer o ffactorau y mae'n rhaid eu hystyried, gan gynnwys yr effaith ar ddioddefwyr a diogelwch unigol, cyn y gellir gwneud penderfyniad i ryddhau.

Cais am ddelweddau CCTV/deunydd CCTV

Mae'r Heddlu’n rhyddhau delweddau/deunydd CCTV at ddibenion plismona, megis apelio am dystion. Wrth ystyried rhyddhau'r deunydd hwn, efallai y bydd yn rhaid gwneud rhywfaint o olygu i guddio unigolion eraill sydd wedi'u cynnwys yn y deunydd, felly, mae'n bwysig gwneud pob cais cyn gynted â phosibl, cyn eich terfyn amser ar gyfer cyhoeddi.

Deunydd Erlyn sy'n Gysylltiedig ag Achos Llys

Gall Gwasanaeth Erlyn y Goron ystyried, wrth ymgynghori â'r heddlu, ryddhau deunydd erlyn y dibynnwyd arno mewn llys agored, i'r cyfryngau. Gall y cyfryw ddeunydd gynnwys;

  • Fideo CCTV o'r diffynnydd/dioddefwr (wedi'i bicselu yn ôl yr angen)
  • Tapiau fideo a sain o gyfweliadau heddlu â diffynyddion, dioddefwyr a thystion (wedi'u golygu yn ôl yr angen)
  • Mapiau/diagramau
  • Delweddau yn dangos lleoliad trosedd fel y'i cofnodwyd gan yr heddlu
  • Delweddau o eiddo a atafaelwyd e.e. arfau, dillad, cyffuriau neu nwyddau sydd wedi'u dwyn

Caiff barn dioddefwyr, tystion a phobl eraill y mae achos wedi effeithio yn uniongyrchol arnynt, megis aelodau o deulu, ystyriaeth benodol wrth wneud unrhyw benderfyniad i ddarparu deunydd erlyn i'r cyfryngau.

Cais gan Swyddog yr Heddlu neu Aelod o Staff am Ddelwedd

Os hoffech gael ffotograff o un o'n swyddogion, nodwch pam rydych am ddefnyddio'r ffotograff a phryd y caiff ei ddefnyddio. Yna, byddwn yn cydgysylltu â'r unigolyn yn uniongyrchol er mwyn ystyried rhyddhau'r ffotograff.

Delwedd ar ein Cyfrifon Cyfryngau Cymdeithasol

Mae delweddau sydd wedi'u rhyddhau ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol yn y parth cyhoeddus. Fodd bynnag, os ydych yn bwriadu mynd ag unrhyw luniau o'r sianeli hyn at eich defnydd eich hun, gofynnir i gysylltu â ni ymlaen llaw os ydych yn bwriadu mynd ag unrhyw luniau o'r sianeli hyn er mwyn i ni sicrhau nad oes unrhyw broblemau o ran hawlfraint.

Arfbais Heddlu Gwent

Ni chaniateir defnyddio Arfbais Heddlu Gwent heb ganiatâd Heddlu Gwent. Cysylltwch â ni os hoffech ei ddefnyddio, gan esbonio pam. Bydd angen i ni sicrhau y caiff y graffeg cywir ei ddefnyddio o ran math o ffeil a maint er mwyn osgoi unrhyw broblemau o ran aflunio'r arfbais.