Ceisiadau am Gyfweliadau a Ffilmio

Gall gwneuthurwyr ffilm ofyn am gymorth gyda rhaglenni dogfen ar gyfer y teledu/radio neu raglenni ffuglen drwy gysylltu â'r Tîm Cyfathrebu Corfforaethol.

Sut y gallaf wneud cais i ffilmio gyda Heddlu Gwent?

 • Anfonwch e-bost i [email protected]
 • Dim ond ceisiadau ysgrifenedig a gaiff eu hystyried
 • Nodwch rif cyswllt neu fanylion cyswllt
 • Byddwch yn cael galwad ffôn neu e-bost dilynol o fewn 14 diwrnod i wneud eich cais

 Beth ddylai fy nghais ei gynnwys? 

Er mwyn ein galluogi i ddelio â'ch cais yn gyflym, gwnewch yn si?r eich bod yn cynnwys:

 • P'un a yw'r rhaglen ddogfen neu'r rhaglen wedi'i chomisiynu  - os felly, gan bwy a'r dyddiad darlledu tebygol
 • Diben y ffilmio - ydych chi'n bwriadu dangos agwedd benodol?
 • Amserlenni - pryd yr hoffech i'r ffilmio ddigwydd?
 • Lleoliad a ffefrir, neu adran yr Heddlu yr hoffech ffilmio gyda hi- a'r rheswm dros hyn
 • P'un a ydych chi'n ffilmio gydag unrhyw sefydliad neu heddlu arall. Os nad ydych, pam eich bod yn gofyn i Heddlu Gwent yn unig?
 • Geirdaon o achosion blaenorol o ffilmio, gan gynnwys enw a rhif cyswllt

 Pam mae angen ystyried ceisiadau'n llawn?   

Weithiau, mae ymrwymiadau gweithredol yn golygu na allwn helpu cymaint ag yr hoffwn. Mae angen i ni ystyried y canlynol yn llawn:

 • Sensitifrwydd a statws cyfreithiol y deunydd pwnc
 • Faint o waith ac adnoddau y mae hyn yn ei olygu i Heddlu Gwent, gan ystyried ymrwymiadau eraill ar yr adeg honno
 • Ein gallu i fodloni eich terfynau amser ar gyfer ffilmio
 • Cytundeb staff perthnasol i gael eu ffilmio
 • Buddiannau posibl y ffilmio i'r Heddlu a'r cyhoedd