Pecyn Hyfforddi i'r Sector Addysg

Pethau i gadw golwg amdanynt

  • Colli ysgol neu'n darfu ar eraill yn yr ystafell ddosbarth
  • Dod adref gydag anrhegion neu eitemau na ellir rhoi cyfrif amdanynt
  • Dioddef o broblemau iechyd a all awgrymu bod ganddo/ganddi haint a drosglwyddir yn rhywiol
  • Hwyliau'n newid a bod yn oriog
  • Defnyddio cyffuriau neu alcohol
  • Pobl llawer yn h?n nag ef/hi yn mynd ag ef/hi i'r ysgol ac yn ei gasglu/ei chasglu oddi yno
  • Gall fod ganddo/ganddi anafiadau corfforol na ellir eu hesbonio, megis cleisiau a llosgiadau sigarét

PEIDIWCH AG ANWYBYDDU EICH GREDDF OS YDYCH YN AMAU BOD RHYWBETH O'I LE. 

OS BYDDWCH YN GWELD RHYWBETH, DYWEDWCH RYWBETH.

Lawrlwytho'r Deunyddiau Hyfforddi