A New Me - Ein Joanna

Press release 11/05/17 Joanna Press release 110517 Joanna 2

Ym mis Gorffennaf 2015, cafodd aelod o Heddlu Gwent, PC 1060, Joanna Brown waedlif dirybudd ar yr ymennydd, sef Subdural Haematoma Aciwt. Cyn hyn, roedd Joanna yn ferch ifanc ffit ac iach.

Roedd Joanna allan gyda chlwb rhedeg newydd pan gafodd yr anaf. Nid oedd wedi cael unrhyw symptomau cyn hynny.

Collodd Joanna ei hymwybyddiaeth yn yr adran Damweiniau ac Achosion Brys a dihunodd yn yr adran gofal dwys a dywedwyd wrthi ei bod wedi cael crainotomy. Dywedodd y meddygon a oedd yn trin Joanna ei bod yn ffodus iawn i fod yn fyw!

Ar ôl rhai wythnosau yn yr ysbyty, anfonwyd Joanna gartref â dim gwallt ar ei phen a llawer o feddyginiaethau gwahanol. Roedd mewn poen annioddefol ac roedd y digwyddiad wedi achosi trawma iddi.

Mae Joanna bellach wedi dychwelyd i'r gwaith a, gyda chymorth parhaus ac addasiadau rhesymol, mae wedi ymuno â'r clwb yr oedd yn rhedeg gydag ef ar y diwrnod y cafodd ei hanaf ac mae hefyd wedi cymryd rhan mewn llawer o ddigwyddiadau chwaraeon eraill er mwyn cryfhau.

Mae'n cael trafferth gyda blinder meddyliol, cof gwael, gorbryder a hunanhyder isel o hyd, ond mae'n cael cymorth ar gyfer y rhain.

Yn ôl astudiaeth a gynhaliwyd gan un o elusennau mwyaf blaenllaw y DU cyfan, Headway, mae tua thri chwarter (74%) o bobl sy'n goroesi anaf ar yr ymennydd yn teimlo fel person newydd ar ôl yr anaf.

Mae Headway wedi cefnogi Joanna drwy gydol ei thaith, ac mae eu hymgyrch A New Me, wedi  darparu llwyfan i bobl rannu eu profiadau mewn modd creadigol er mwyn herio camsyniadau anafiadau ar yr ymennydd tra'n dangos gwerth y gallu i gael gafael ar y cymorth cywir ar yr amser cywir.

Fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Anafiadau ar yr Ymennydd (8-14 Mai) gwnaeth Joanna ac un o'i chydweithwyr greu fideo o'i thaith ar gyfer yr ymgyrch: https://youtu.be/1UBveudO2J8

Dywedodd Joanna: 'Hoffwn ddangos i bobl eraill y gallwch oresgyn yr agwedd iechyd meddwl sy'n dod law yn llaw ag anaf ar yr ymennydd drwy newid eich ffordd o feddwl. Mae fy mywyd wedi'i gyfoethogi mewn cymaint o ffyrdd er gwaethaf yr adfyd. Roedd y fi newydd yn broses raddol ac ni ddigwyddodd dros nos. Roeddwn yn dioddef o iselder a gorbryder ar ôl fy anaf o ganlyniad i feddyliau ymwthiol a thrawma. Fodd bynnag, rwyf wedi penderfynu brwydro yn erbyn y sgîl effeithiau hyn a chwilio am y pethau cadarnhaol wrth wynebu adfyd. Sylwais fy mod yn gwenu mewn pob llun. Gall bywyd fod yn dda ar ôl ddigwyddiad trawmatig annisgwyl. Mae'r fi newydd yn benderfynol o ddilyn nodau a dymuniadau fy mywyd, ac er fy mod yn cael diwrnodau anodd o hyd, mae meddwl yn gadarnhaol yn fy helpu i oresgyn y cyfnodau caled. Hoffwn hefyd ddiolch yn arbennig i'm teulu, ffrindiau a chydweithwyr a oedd wedi fy nghefnogi ac sy'n parhau i'm cefnogi... Gwnes i ddychwelyd i'r gwaith ym mis Chwefror 2016 ar sail gyfyngedig lle roeddwn yn gallu gweithio gydag addasiadau rhesymol, ac yna, ces i ferch fach ym mis Hydref 2016. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Heddlu Gwent a'r tîm yn yr adran Iechyd Galwedigaethol sy'n parhau i ddarparu cefnogaeth barhaus. Rwy'n delio â'r hyn a ddigwyddodd a sgîl effeithiau fy anaf o hyd, ond rwy'n ddiolchgar iawn fy mod yma ac yn ddigon ffodus i gael cyflogwr mor gefnogol.

I gael rhagor o wybodaeth am elusen Headway ac i weld eraill yn rhannu eu straeon i godi ymwybyddiaeth o'r cyflwr, ewch i www.headway.org.uk.

#ANewMe