Ymgyrch Liberal 2017

IMG 3687.JPG IMG 3707

Mae heddluoedd a sefydliadau partner ledled y DU wedi uno'r wythnos hon fel rhan o Ymgyrch Liberal, ymgyrch genedlaethol yn targedu masnachwyr twyllodrus.

Hon yw'r 12fed flwyddyn y mae sefydliadau, fel rhan o ymgyrch amlasiantaethol, wedi targedu masnachwyr twyllodrus ac amlygu'r peryglon y gall caniatáu i ymwelwyr digroeso gwblhau gwaith eu hachosi.

Gwelwyd bron i 300 o bobl yn cael eu harestio yn ystod yr Ymgyrch Masnachwyr Twyllodrus ddiwethaf yn 2016, ac ailfeddiannwyd eiddo gwerth tua £3 miliwn ac archwiliwyd dros 5,000 o gerbydau yn genedlaethol.

Yr wythnos hon, mae Heddlu Gwent ar y cyd â phartneriaid gan gynnwys CThEM, VOSA, DVLA, Safonau Masnach, Asiantaeth Ffiniau'r DU a'r Gwasanaeth Tân wedi bod yn casglu cudd-wybodaeth, gan gynnig cyngor atal troseddau, dosbarthu taflenni ac archwilio cerbydau ledled Gwent.

Mae canlyniadau'r gweithgarwch yng Ngwent hyd yn hyn yn cynnwys:

 • Archwilio 42 o gerbydau

 • Atafael 4 cerbyd am nad oedd ganddynt yswiriant

 • Adrodd am 4 gyrrwr am droseddau traffig

 • Rhoi 2 ddirwy CThEM am ddiesel coch – un yn £532 a'r llall yn £549

 • Atafael 1 cerbyd gan y DVLA am nad oedd ganddo dreth

 • VOSA – 8 x archwiliad boddhaol

 • VOSA – 5 x hysbysiad gwahardd h.y. anniogel a'u cymryd oddi ar y ffordd

 • CThEM - archwiliwyd 58 o yrwyr ac mae ymholiadau CThEM yn parhau.

 • Cyflwynodd Safonau Masnach bum dirwy o £200 am gerbydau gwaith yn methu ag arddangos bathodynnau dim smygu.

 • Safonau Masnach yn ymchwilio i 4 cwmni.

 • Cynnal 2 brawf DrugWipe - canlyniadau negyddol

 • Fan yn arddangos sticeri cofrestredig Corgi, fodd bynnag dangosodd ymholiadau fod ei drwydded Corgi yn dwyllodrus ac nad oedd ganddo yswiriant ar ei gerbyd. Adrodd am yrru heb yswiriant ac mae Safonau Masnach yn dilyn y materion trwyddedu Corgi.

Meddai'r Arolygydd Rob Jenkins o Heddlu Gwent: “Mae troseddau ar stepen y drws wedi cael effaith andwyol ar ddioddefwyr, y mae llawer ohonynt ymhlith y bobl fwyaf agored i niwed yn eu cymunedau ac rydym yn ymrwymedig i atal a tharfu ar y mathau hyn o droseddwyr a gorfodi yn eu herbyn.

"Mae gweithio mewn partneriaeth yn allweddol i lwyddiant ymgyrchoedd megis Ymgyrch Liberal a hefyd i godi ymwybyddiaeth o'r camau y gall pobl eu cymryd i amddiffyn eu hunain a'u heiddo rhag masnachwyr twyllodrus. 

“Anogaf aelodau o'r cyhoedd sydd wedi bod yn ddioddefwr galwyr neu fasnachwyr o'r fath, neu efallai sydd â ffrindiau, cymdogion neu aelodau o'r teulu sydd wedi cael eu targedu i gysylltu â'r heddlu ar 999 mewn argyfwng neu 101 os nad oes cymaint o frys. Y neges syml yw dweud 'na' bob tro i unrhyw fasnachwyr sy'n ymddangos yn annisgwyl ar stepen eich drws yn cynnig cwblhau gwaith.”

Dywedodd Tim Day, swyddog arweiniol troseddau ar stepen y drws y Sefydliad Safonau Masnach Siartredig: “Mae Gwasanaethau Safonau Masnach ledled y DU yn parhau i ymateb i'r troseddau sy'n gysylltiedig â masnachwyr gwaith cynnal a chadw cartref yn galw heb wahoddiad a thwyllwyr stepen drws proffesiynol.

“Gan gydweithio'n agos â phartneriaid yn yr Heddlu a maes Gofal Cymdeithasol Oedolion ar ymyriadau, mae Safonau Masnach yn sicrhau bod y rheini sydd mewn perygl o erledigaeth a chamfanteisio yn cael eu diogelu a bod y rheini sy'n gyfrifol am y troseddau yn cael eu dwyn o flaen eu gwell.”

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai arwain at arestio unrhyw droseddwr stepen drws neu fasnachwr twyllodrus ffonio ei heddlu lleol neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111. Gall preswylwyr hefyd gysylltu ag adran Safonau Masnach eu cyngor lleol.