Heddlu Gwent yn lansio wythnos Ymwybyddiaeth o Atal Caethwasiaeth

Mae wythnos ymwybyddiaeth atal caethwasiaeth yn lansio heddiw gyda Heddlu Gwent, Heddlu De Cymru a Heddlu Dyfed Powys yn uno i godi ymwybyddiaeth o gaethwasiaeth fodern a sut i adnabod yr arwyddion.

Drwy gydol yr wythnos, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth, byddwn yn nodi troseddau ac yn cefnogi dioddefwyr.

Dywedodd Ditectif Uwch-arolygydd Leanne Brustad, Arweinydd Plismona Gweithredol ar Gaethwasiaeth Fodern yng Nghymru:

"Rydym am chwalu'r darlun traddodiadol o gaethwasiaeth, cynnig cymorth i ddioddefwyr ac ymdrin â throseddwyr. Wrth feddwl am gaethwasiaeth fodern, mae llawer yn tybio ei bod ond yn digwydd mewn gwledydd eraill, ond y gwirionedd yw bod caethwasiaeth yn parhau i fodoli yng Nghymru heddiw.

Llafur gorfodol yw diben mwyaf cyffredin masnachu pobl mewn diwydiannau megis amaethyddiaeth, adeiladu a lletygarwch.

Yn ogystal â llafur domestig/gorfodol gall dynion, menywod a phlant gael eu gorfodi i wahanol fathau o gaethwasiaeth yn cynnwys puteindra gorfodol/ camfanteisio’n rhywiol, camfanteisio troseddol a masnachu plant.

Un broblem sylweddol gyda'r math hwn o drosedd yw yn aml iawn nad yw dioddefwyr yn ymwybodol eu bod yn ddioddefwyr ac yn aml iawn maent yn ofni'r rhai sy'n eu rheoli.

Rydym yn annog unrhyw un sy'n amau bod rhywun yn ddioddefwr i gysylltu â ni ar 101 neu yn ddienw drwy Taclo'r Tacle at 0800 555 111.”

Mae nifer o arwyddion a allai helpu i nodi dioddefwyr masnachu:

 • Nid oes ganddynt basport na dogfennau adnabod eraill
 • Maent yn swil ac yn gwrthod siarad, neu'n ymddangos yn ofnus i siarad â pherson mewn awdurdod
 • Nid ydynt yn gallu neu maent yn amharod i roi manylion llety neu fanylion personol arall
 • Maent yn gweithio mewn amryw o leoliadau
 • Mae ganddynt ryddid cyfyngedig i symud
 • Maent yn cyflawni llawer o waith t? ac yn anaml iawn yn gadael eu preswylfan
 • Mae eu cyflog yn isel neu nid ydynt yn cael cyflog neu cânt eu hamddifadu o ran fawr o'u henillion gan berson arall
 • Cânt eu hebrwng i ble bynnag maent yn mynd a/neu wrth ddychwelyd i'r gwaith a gweithgareddau eraill
 • Maent yn gweithio oriau hir neu gydag ychydig/neu dim diwrnodau i ffwrdd
 • Maent yn cysgu lle maent yn gweithio
 • Nid oes ganddynt breifatrwydd, wrth gysgu mewn lleoedd gorlawn a gaiff eu rhannu
 • Mae mesurau diogelwch ar waith i'w cadw yn y gweithle, er enghraifft drysau a ffenestri wedi'u cloi
 • Nid ydynt wedi gwisgo'n iawn ar gyfer y gwaith maent yn ei wneud, er enghraifft nid oes ganddynt offer diogelu na dillad cynnes

Os ydych yn amau bod caethwasiaeth yn digwydd yn eich ardal chi rhowch wybod i'r heddlu ar 101, mewn argyfwng ffoniwch 999 bob tro neu ffoniwch y Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern ar 0800 012 1700.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Gaethwasiaeth Modern.