Adnabod rhywun sy’n gyrru dan ddylanwad diod a chyffuriau? Rhowch wybod i Swyddogion Gwent!

Mae swyddogion yng Ngwent yn annog y cyhoedd i roi gwybod iddynt yn ddienw am fanylion unrhyw fodurwyr sy'n gyrru dan ddylanwad diod neu gyffuriau gan ddefnyddio neges testun NEWYDD a lansiwyd fel rhan o ymgyrch Cymru gyfan i atal gyrru dan ddylanwad diod a chyffuriau.

"Peidiwch â thwyllo eich hunain a chofiwch, os byddwch yn gyrru dan ddylanwad nid yn unig byddwch yn peryglu eich trwydded, cael eich dirwyo neu eich carcharu, ond byddwch hefyd yn peryglu bywydau" - dyna'r neges sy'n cael ei gwthio gan luoedd Heddlu Cymru wrth iddynt baratoi i lansio eu Hymgyrch Nadolig i Atal Yfed dan Ddylanwad Diod a Chyffuriau.

Mae'r ymgyrch sy'n parhau am fis yn erbyn yfed dan ddylanwad yn dechrau dydd Gwener 1 Rhagfyr a bydd lluoedd Heddlu ledled y wlad yn defnyddio technegau a arweinir gan gudd-wybodaeth a gwybodaeth leol o fannau sy'n broblem i ganfod pobl sy'n gyrru dan ddylanwad cyffuriau neu alcohol dros gyfnod y Nadolig.

Bydd Heddlu Gogledd Cymru'n arwain ymgyrch Cymru gyfan a bydd yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i gyfleu'r neges am effaith gyrru dan ddylanwad diod a chyffuriau.

Mae Heddlu Gwent yn annog pobl i gysylltu os ydynt yn adnabod rhywun sy'n gyrru dan ddylanwad diod neu gyffuriau - gallant anfon neges testun at Heddlu Gwent unrhyw adeg o'r dydd a nos, unrhyw ddiwrnod o'r wythnos yn ddienw, a helpu i gadw ein ffyrdd yn ddiogel, ar wasanaeth tecstio newydd. Y cyfan sydd ei angen arnom yw Rhif Cofrestru'r cerbyd, Gwneuthuriad, Model, Lleoliad, Amser a manylion y Gyrrwr os yn hysbys - 07464 645 100 (nid yw'n rhif am ddim, cost arferol ar gyfer negeseuon testun).

Dywedodd Prif Arolygydd Cymorth Gweithrediadau, Martyn Smith: "Rydym wedi ymroi i wneud ffyrdd Cymru'n fwy diogel a bob blwyddyn rydym yn codi ymwybyddiaeth o'r peryglon o yrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau trwy ymgyrchoedd fel hyn.

"Eleni, rydym yn cynnig adnodd tecstio er mwyn i bobl gysylltu â ni'n ddienw os ydynt yn adnabod rhywun sy'n gyrru dan ddylanwad diod neu gyffuriau - y cyfan sydd ei angen arnom yw Rhif Cofrestru'r cerbyd, Gwneuthuriad, Model, Lleoliad, Amser a manylion y Gyrrwr os yn hysbys- tecstiwch: 07464 645 100

"Mae dathliadau'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn amser i fwynhau, ac er y byddwn yn annog pawb i fwynhau eu hunain, mae'n bwysig pwysleisio, os ydych yn yfed, peidiwch â gyrru ac os ydych yn gyrru, peidiwch ag yfed - mae mor syml â hynny!

"Mae'n bwysig cofio hefyd os ydych yn cael diod gyda'r nos mae'n bosibl eich bod dros y terfyn cyfreithiol y bore canlynol, byddwn yn cynnal profion anadl ar ochr y ffordd 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

"Os oes gennych unrhyw wybodaeth yn ymwneud â rhywun a all fod yn gyrru ar ôl yfed neu gymryd cyffuriau rhowch wybod i ni trwy anfon neges testun atom, neu ffoniwch 101. Ffoniwch 999 bob tro mewn argyfwng."

Dywedodd Uwch-arolygydd Jane Banham o Uned Plismona Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru, sy'n arwain yr ymgyrch: "Unwaith eto bydd ein hymgyrch yn canolbwyntio ar atal yfed dan ddylanwad diod neu gyffuriau i atal y rhai sy'n peri perygl i'w bywydau eu hunain ac i fywydau pobl ddiniwed sy'n defnyddio'r ffyrdd hefyd.

"Bydd swyddogion o'r Uned Plismona Ffyrdd, Timau Cymdogaeth Fwy Diogel a'r Cwnstabliaeth Gwirfoddol yn gweithio a dylai unrhyw un sy'n ystyried gyrru dan ddylanwad diod neu gyffuriau wybod y byddwn allan ac yn aros amdanynt - peidiwch â meddwl y bydd natur wledig y rhanbarth yn eich gwarchod.

"Bydd unrhyw un sy'n cael ei ddal yn wynebu gwaharddiad am 12-18 mis a byddwn yn annog pobl i gymryd amser ac ystyried o ddifrif sut y byddai hynny'n effeithio ar eu bywydau; gyrru i'r gwaith neu i'r coleg, trefniadau gofal plant neu fynd â phlant i'r ysgol, cymdeithasu ac ymweld â theulu. Mae effaith colli eich trwydded yn aruthrol. Yn waeth na hynny, gallech anafu neu ladd eich hun neu rywun arall. Nid yw yfed dan ddylanwad diod werth y risg."

"Mae pedwar heddlu Cymru'n gwbl ymroddedig i helpu i wneud y ffyrdd yn fwy diogel i bawb a byddant yn parhau i dargedu'r rheini sy'n peryglu eu bywydau a bywydau pobl eraill. Peidiwch â gyrru dan ddylanwad diod neu gyffuriau - gall hyd yn oed mymryn o gyffuriau neu alcohol effeithio ar eich gallu i yrru'n ddiogel. Peidiwch â gadael i'ch ffrindiau a theulu ddioddef."

Dywedodd yr Ysgrifennydd dros yr Economi a Thrafnidiaeth Ken Skates:

"Bob tro mae rhywun yn eistedd yn sedd y gyrrwr ar ôl cael diod, hyd yn oed un, mae mwy o siawns y bydd damwain yn digwydd.

"Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd pobl ledled Cymru'n dathlu'r Nadolig a hoffwn bwysleisio pa mor hanfodol yw hi bod popeth posibl yn cael ei wneud i'n cadw i gyd yn ddiogel ar ein ffyrdd.

"Hoffwn ddiolch i'r gwasanaeth Heddlu, Tân ac Achub arwrol sydd mor aml yn gorfod ymdrin yn uniongyrchol â chanlyniadau yfed a gyrru, y gellir eu hatal, rwyf yn gobeithio gweld aelodau'r cyhoedd yng Nghymru'n cynllunio ymlaen llaw ac yn ymddwyn yn gyfrifol y Nadolig hwn i sicrhau nad ydynt yn peri perygl diangen iddyn nhw eu hunain ac i eraill."

Os ydych yn amau bod rhywun yn gyrru pan nad yw'n ffit i wneud hynny, riportiwch nhw'n syth i'r heddlu ar 101 (neu 999 os ydynt yn peri perygl ar unwaith) neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.