Rydym yn recriwtio Gweithredwyr Cyfathrebu’r Heddlu’

Mae Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu wrthi 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn ac yn cael tua 1,200 o alwadau bob dydd. Mae'n amgylchedd prysur sy'n newid yn gyson yng nghanol y cyffro sy'n gysylltiedig â'r gwasanaeth heddlu yng Ngwent.

Mae Gweithredwyr yr Ystafell Gyfathrebu wedi cael hyfforddiant helaeth ac yn dra medrus; maent yn ymdrin â phob galwad frys a geir drwy 999 a phob galwad nad yw'n frys a geir drwy 101 a'r Switsfwrdd. Yn ogystal â chofnodi digwyddiadau a rhoi cyngor, mae'r gweithredwyr yn gyfrifol hefyd am anfon swyddogion a rheoli adnoddau'r heddlu, gan sicrhau bod y swyddogion iawn yn y lle iawn ar yr adeg iawn. Maent hefyd wedi cael hyfforddiant ar gofnodi ac ymchwilio i fathau penodol o ddigwyddiadau a throseddau er mwyn rhoi'r gwasanaeth mwyaf effeithiol ac effeithlon i'r galwr.

Er ei bod yn swydd hynod gyfrifol, mae hefyd yn hynod fuddiol. Mae'r gallu i helpu rhywun mewn cyfyng-gyngor a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn gallu newid bywyd rhywun. Er y gall rhai galwadau fod yn gyffrous, mae llawer yn hynod emosiynol, a chyfrifoldeb staff yr Ystafell Gyfathrebu yw peidio â chyffroi wrth iddynt roi sicrwydd i'r galwr a chael yr holl wybodaeth hanfodol.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano...

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig ac uchelgeisiol sy'n trin pobl yn gadarnhaol ac sy'n dda dros y ffôn. Os ydych yn unigolyn â sgiliau trosglwyddadwy sy'n chwilio am gyfle newydd i ddatblygu, ychwanegu at eich gwybodaeth a chael profiadau newydd, gall y swydd hon fod yn berffaith i chi! Os hoffech gael rhyw syniad o'r swydd i sicrhau ei bod yn addas i chi, gallwch wneud cais ar-lein ar wefan Heddlu Gwent i gymryd rhan yn y Cynllun Cysgodi fel y gallwch arsylwi'r Ystafell Gyfathrebu.

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym ni...

Byddwch yn rhan o'r tîm. Byddwn yn rhoi hyfforddiant i chi, ac yn eich cefnogi drwy gydol eich hyfforddiant a'ch cyfnod prawf er mwyn sicrhau eich bod yn deall eich rôl a'ch cyfrifoldebau. Diben y cyfnod prawf 16 mis yw rhoi amser i ni eich hyfforddi a rhoi'r amser sydd ei angen arnoch i ddysgu a deall cymhlethdod y rôl.

Rhagor o wybodaeth

Os byddwch yn llwyddiannus, cewch eich cyflogi yn amodol ar gyfnod prawf o 16 mis. Rydym yn treulio llawer o amser yn sicrhau eich bod yn cael yr holl hyfforddiant a chymorth angenrheidiol, a dyma'r rheswm dros hyd y cyfnod prawf. Mae hyn yn rhoi digon o amser i chi ddysgu, meithrin hyder a dod yn hollol gymwys yn y rôl.

Byddech yn dechrau ar Radd 3 ac yn cael hyfforddiant ar Drin Galwadau i gychwyn. Byddwch yn treulio'r 5 wythnos gyntaf mewn ystafell ddosbarth ond, yn ystod wythnos 6, byddwch yn ymuno â'r patrwm sifft ac yn cael y lwfans sifft perthnasol. Mae hyn yn golygu y byddwch yn dechrau cael taliadau ychwanegol o 20% ac y gallwch hawlio taliadau ychwanegol am weithio dros y penwythnos (mae hyn yn cyfateb i tua 14.28% ar ben hynny).

Pan fyddwn o'r farn eich bod yn gymwys wrth Drin Galwadau, byddwch yn symud i'r cam nesaf yn y rhaglen hyfforddiant, sef Cofnodi Troseddau yn y Fan a'r Lle. Pan fyddwn o'r farn eich bod yn gymwys wrth Gofnodi Troseddau yn y Fan a'r Lle, ac ar ôl i chi gael eich asesu, byddwch yn symud i Radd 4. Yn olaf, byddwch yn symud i'r trydydd cam yn y rhaglen hyfforddiant, sef yr elfen Anfon Swyddogion. Pan fyddwch yn hollol gymwys yn y maes hwn, byddwch wedyn yn symud i Radd 5. Bydd gofyn i chi hefyd hyfforddi a helpu staff eraill i ddatblygu pan fyddwn o'r farn eich bod yn gymwys.

O ystyried gofynion gweithredol, gofynion o ran adnoddau a hyfforddiant a'r ffaith bod unigolion yn dangos cymhwysedd ar adegau gwahanol, mae'n amhosibl dweud pryd yn ystod yr 16 mis y bydd y radd yn cael ei newid. Os ydych wedi cyrraedd lefel foddhaol o gymhwysedd, byddwch wedi cyrraedd pwyntiau gradd 5 ar y golofn gyflog erbyn diwedd yr 16 mis.

Cyflog

Mae hyn yn golygu y byddwch yn dechrau ar £17,943 sy'n denu lwfans o 20% am weithio sifftiau 24/7, felly £21,531 (yn ogystal ag oddeutu £2,562 ar ben hynny mewn taliadau ychwanegol am weithio dros y penwythnos) pan fyddwch yn gweithio sifftiau. Pan fyddwch yn hollol gymwys yn nhri maes y rôl, bydd eich cyflog yn £26,398 o leiaf sy'n cynnwys eich lwfans sifft o 20% (yn ogystal ag oddeutu £3,141 ar ben hynny mewn taliadau ychwanegol am weithio dros y penwythnos).

Gwyliau Blynyddol

Gan y byddwch yn gweithio patrwm sifft lle y bydd hyd sifftiau yn amrywio, caiff eich gwyliau blynyddol eu cyfrifo mewn oriau a munudau. Felly, pan fyddwch ar radd 3 a 4, eich hawl sylfaenol i wyliau blynyddol fydd 170 awr a 12 munud (23 diwrnod x 7.24 diwrnod gwaith â thâl).

Pan fyddwch yn symud i radd 5, bydd hyn yn cynyddu i 185 awr (25 diwrnod) ac, ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth, bydd gennych yr hawl i 214 awr (29 diwrnod).

Sifftiau

Mae'r system sifftiau yn system lle rydych yn gweithio 6 diwrnod ac i ffwrdd am 4 diwrnod wedi hynny. Er enghraifft;dwy sifft dydd (0700-1700), dwy sifft prynhawn/gyda'r nos (1300-2100 neu 1700-0100) a dwy sifft gyda'r nos neu sifft nos (1700-0300 neu 2100-0700) - caiff y rota ei chyhoeddi o leiaf 3 mis ymlaen llaw. Mae'r system sifft yn cwmpasu 365 diwrnod y flwyddyn ac yn cynnwys Gwyliau Banc. Yn ogystal â'r gwyliau blynyddol, mae gan bob aelod o staff yr hawl i 8 G?yl Banc statudol mewn blwyddyn. Rhoddir y diwrnodau hyn i chi ond nid o reidrwydd ar ddyddiadau penodedig y Gwyliau Banc. Os byddwch yn gweithio ar ?yl Banc, telir cyfradd uwch fesul awr i chi.

Goramser

Pan fyddwch yn hollol gymwys, bydd cyfle i chi weithio goramser. Caiff goramser ei dalu yn ôl cyfradd amser a hanner os byddwch yn gweithio 1900-0700 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, ac yn ôl cyfradd amser dwbl os byddwch yn gweithio ar ddydd Sul a Gwyliau Banc.

Siaradwyr Cymraeg

Disgwylir i ymgeiswyr ddangos ymagwedd gadarnhaol tuag at y Gymraeg a bod yn fodlon ymgymryd â hyfforddiant yn y Gymraeg fel y bo'n berthnasol i'w rôl. Gan mai swydd sy'n ymdrin â'r cyhoedd yw hon, rydym yn awyddus iawn i glywed gan ymgeiswyr sy'n rhugl yn y Gymraeg a fydd yn gallu rhoi cymorth i ni ddarparu gwasanaeth Cymraeg ar y pwynt cyswllt cyntaf.

Os ydych yn siarad Cymraeg ac â diddordeb mewn dysgu mwy, cysylltwch â [email protected] am fwy o wybodaeth.