GWYLIWCH: A welsoch chi raglen X Ray ar y BBC neithiwr?

GWYLIWCH: A welsoch chi raglen X Ray ar y BBC neithiwr? Roedd y rhaglen yn trafod sut gall perchnogion beiciau amddiffyn eu hunain rhag lladron a chafwyd cyfweliad gydag un o’n swyddogion ni - PC Adam Lang o’r Coed-duon.

Rydym wedi cael sawl achos o ddwyn beiciau gwerthfawr iawn yn ddiweddar ac roedd PC Lang yn trafod sut gall perchnogion beiciau ei gwneud yn anos i ladron eu targedu. Er nad yw’n glir sut mae beiciau gwerthfawr wedi cael eu dwyn yn ardal Sir Caerffili, mae PC Lang yn awyddus i sicrhau bod rhai perchnogion yn cymryd rhai camau syml i helpu eu hunain.

Cofiwch gloi eich beic bob amser

Pan nad ydych yn reidio eich beic, dylech ei gadw ar glo’n ddiogel bob amser. Er mwyn lleihau’r perygl o ladrad sicrhewch eich bod yn defnyddio clo da, neu ddau, ac yn ei ddefnyddio’n effeithiol.

Mae rhai cloeon yn fwy cadarn nac eraill ac mae’r pris yn adlewyrchu eu hansawdd, felly mae’n talu i fuddsoddi mewn un da. Ewch am glo "Sold Secure". Cofiwch fod dau glo yn well nac un. Mae cloeon-D yn gadarn, ond ystyriwch ddefnyddio clo rhaff hefyd i ddiogelu unrhyw rannau o’r beic y gellir eu rhyddhau yn gyflym, fel y sêt neu’r olwyn flaen.

Defnyddiwch gloeon i ddiogelu’r ffrâm, y breichiau olwyn a’r stand beic, gan sicrhau nad oes llawer o le i symud er mwyn ei gwneud yn anodd i ladron osod eu hoffer. 

Yn olaf, sicrhewch eich bod yn cysylltu eich clo â gwrthrych sefydlog, fel stand beiciau neu reiliau cadarn. 

Y cyfryngau cymdeithasol ac apiau tracio 

Os ydych yn rhannu llun o’ch beic newydd neu’n tracio eich llwybr ar gyfer her newydd, mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi newid y ffordd rydym yn gweld ac yn gwerthfawrogi beicio. Mae apiau rhwydweithiau beicio’n annog defnyddwyr i hysbysebu eu lleoliad, tracio teithiau dyddiol a phostio lluniau o’u beiciau neu offer beicio newydd. Fodd bynnag, mae lladron trefnus yn defnyddio’r apiau hyn yn awr i ganfod ffynhonnell o feiciau dymunol er mwyn eu dwyn i archeb a’u gwerthu wedyn. Trwy ddilyn cyngor syml a rhagofalu gallwch leihau’r risg o fod yn darged i ladron beiciau digidol:

Peidiwch â phostio lluniau o’ch beic ar y cyfryngau cymdeithasol gan y gall lladron ddod o hyd i’ch lleoliad o’r geo-tag ar luniau.

Golygwch y gosodiadau preifatrwydd ar eich cyfryngau cymdeithasol ac apiau tracio a pheidiwch â derbyn dieithriaid i’ch dilyn neu eich ychwanegu fel ‘ffrind’.

Wrth ddefnyddio apiau tracio, peidiwch â dechrau neu stopio eich traciwr system leoli fyd-eang (GPS) y tu allan i’ch cartref. Mae rhai apiau tracio’n caniatáu i chi osod ardaloedd dan waharddiad ac ni fydd eich lleoliad yn cael ei bostio yn ardal eich cartref neu eich gweithle.

Cadwch gofnod

Yn syth ar ôl i chi brynu eich beic, cofnodwch rif y ffrâm, gwneuthuriad ac unrhyw farciau eraill i helpu i adnabod eich beic os caiff ei ddwyn a chadwch y wybodaeth hon mewn man diogel. Mae cymryd lluniau o’ch beic o wahanol onglau hefyd yn ddefnyddiol ac yn helpu i adnabod y beic ac at ddibenion yswiriant os caiff ei ddwyn.

 

Cofrestru

Gallwch gofrestru eich beic gyda www.immobilise.com, gwasanaeth a ddefnyddir gan yr heddlu ledled y DU i ddychwelyd beiciau sy’n cael eu darganfod i’w perchnogion cyfreithlon. I gofrestru, bydd angen i chi ddod o hyd i rif eich ffrâm, sydd fel arfer ger y cyrn beic, o dan bostyn y sêt, wrth y pedalau neu wrth ymyl yr olwyn gefn.

Ystyriwch yswiriant

Gwiriwch  a yw eich polisi yswiriant cartref yn cynnwys eich beic yn awtomatig, neu a oes angen i chi ei nodi fel eitem ychwanegol. Efallai y bydd angen ychwanegu beiciau gwerthfawr ar wahân i ddarparu sicrwydd yswiriant pan fyddwch allan ar eich beic. Gwiriwch a yw’n ofynnol gan eich cwmni yswiriant eich bod yn cynhyrchu derbynneb prynu’r beic, llun o’r beic neu’r rhif ffrâm i gefnogi hawliad posibl.

 

Os na welsoch chi raglen X Ray ar y BBC neithiwr, mae’n dal ar gael i’w gwylio ar BBC iPlayer.