Cwnstabliaid Gwirfoddol Gwent a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi’u henwebu am wobr

Heddiw, mae Cwnstabliaeth Gwirfoddol Heddlu Gwent, ynghyd â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, yn mynd i Church House yn San Steffan, Llundain ar ôl ennill lle ar restr fer ar gyfer Gwobr Genedlaethol Arloesedd a Thrawsnewid iESE.

Mae iESE yn dathlu rhagoriaeth yn y sector cyhoeddus ac mae Gwobrau iESE ar agor i unrhyw gorff cyhoeddus yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, a'u partneriaid yn y sector gwirfoddol, cymunedol a phreifat.  Ar ddydd Mawrth 6ed Mawrth, 2018, bydd iESE yn dathlu ei nawfed Gwobrau iESE Blynyddol yn Llundain.

Mae Cwnstabliaeth Gwirfoddol Heddlu Gwent yn dîm gwerthfawr o Swyddogion Heddlu Gwirfoddol sy'n rhoi cymorth i Heddlu Gwent amddiffyn a thawelu meddwl ein cymunedau ac maen nhw wedi cael cydnabyddiaeth am fenter ar y cyd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru lle darperir cymorth neu gyngor meddygol mewn digwyddiadau pan fydd ei angen ar swyddogion heddlu, gan ryddhau swyddogion heddlu'n gynharach o ddigwyddiadau i ymateb i ddigwyddiadau lle y mae eu hangen fwyaf. Mae Cwnstabliaeth Gwirfoddol Heddlu Gwent a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cael eu cynnig am wobr 'Gweithio gyda'n Gilydd' am eu dull arloesol o weithio.

Ym mis Mai 2016, gofynnodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i Heddlu Gwent a oeddent am sefydlu cynllun peilot i ymdrin yn benodol â digwyddiadau yn ymwneud â'r Heddlu lle roedd angen neu lle y gofynnwyd am ambiwlans yn amlach na pheidio. Ym mis Mawrth 2016, bu'r ddau wasanaeth brys yn bresennol mewn 2,249 o ddigwyddiadau gyda'i gilydd.

O ganlyniad, ar 1af Gorffennaf 2016 crëwyd yr Uned Ymateb ar y Cyd arwydd galwad PM01 ac mae'n parhau hyd heddiw.

Sefydlwyd yr Uned Ymateb ar y Cyd gyda phedwar parafeddyg a deg Cwnstabl Gwirfoddol, y gwnaeth pob un ohonynt wirfoddoli ar gyfer y prosiect. Mae'r Uned Ymateb ar y Cyd fel arfer yn gweithredu ar draws y llu cyfan ac mae fel arfer yn weithredol rhwng 1400 a 0200 bob dydd Gwener, Sadwrn a Sul. Mae hefyd yn cynnig cymorth ychwanegol ar adegau prysur fel Dydd Gwener Du, dros gyfnod y Nadolig, Nos Galan, Calan Gaeaf, Noson Tân Gwyllt ac ar gyfer pob digwyddiad mawr fel Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Cynghrair y Pencampwyr a Pride Caerdydd. Yn ystod y cyfnodau hyn mae'n weithredol rhwng 1400 a 0500.

Esbonia Prif Swyddog y Cwnstabliaeth Gwirfoddol, Gareth Chapman: "Ers iddo gael ei greu, mae'r berthynas rhwng y Parafeddygon a'r tîm Cwnstabliaeth Gwirfoddol wedi datblygu i'r fath raddau nes bod parch mawr yn eu mysg ac mae cyfeillgarwch gwych wedi cael ei sefydlu. Mae'r ddealltwriaeth o rolau a chyfrifoldebau'r unigolion wedi cael ei hatgyfnerthu ac mae ethos gwaith tîm gwych yn bodoli yn awr. Mae ymrwymiad y Cwnstabliaid Gwirfoddol i weithio gyda'r Parafeddygon wedi arwain at sawl sesiwn hyfforddiant lle cafwyd rhywfaint o hyfforddiant cymorth cyntaf ychwanegol, y mae llawer ohono y tu hwnt i hyfforddiant cymorth cyntaf arferol yr Heddlu. Mae'r hyfforddiant wedi dod â'r pum Parafeddyg a'r deg Cwnstabl Gwirfoddol at ei gilydd gan ddangos ymrwymiad y tîm yn yr Uned Ymateb ar y Cyd."

Dywedodd Richard Lee, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: "Rydym yn bresennol mewn llawer o'r un digwyddiadau'n ddyddiol gyda'n cydweithwyr yn yr heddlu, ond nid yw pob un ohonynt yn gofyn am ymateb ar unwaith gan griw ambiwlans.

"Nod yr Uned Ymateb ar y Cyd yw cadw ein criwiau ar gael i helpu pobl sy'n wynebu argyfyngau sy'n bygwth bywyd, a rhyddhau swyddogion heddlu o ddigwyddiadau gan nad oes rhaid iddynt aros am ambiwlans a derbyn cymorth gan Gwnstabl Gwirfoddol.

"Mae'r cynllun yn enghraifft wych o waith tîm ar draws asiantaethau ac mae'r ffaith ein bod ar restr fer Gwobr Genedlaethol Arloesedd a Thrawsnewid iESE yn glod i bawb sydd wedi ei wneud yn llwyddiant."

Pob lwc i'r tîm Uned Ymateb ar y Cyd!