Gallwch chi helpu? Ymosodiad rhywiol yn ardal Graig-yr-Rhacca.

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth yn dilyn hysbysiad am ymosodiad rhywiol difrifol yn ardal Graig-y-Rhaca dydd Sul 16 Mehefin 2019.

Roedd y dioddefwr, merch 12 oed, yn y parc sglefrio ar ystâd Graig-y-Rhaca, pan ymosodwyd arni'n rhywiol yn yr ardal goediog ger y parc.

Yn ôl y disgrifiad mae'r troseddwr yn ddyn yn ei 20iau, mae'n dal ac yn fain a chanddo wallt brown golau sy'n hirach ar y copa ac wedi eillio ar yr ochrau. Roedd yn gwisgo siorts glas a chrys-t.

Mae ditectifs yn ymchwilio yn awr ac yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a allai fod wedi gweld unrhyw beth a allai helpu'r ymchwiliad.

Dywedodd Ditectif Brif Arolygydd Steven Maloney sy'n arwain yr ymchwiliad: “Mae gen i dîm pwrpasol o dditectifs yn gweithio ar yr ymchwiliad hwn a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i roi cymorth i'r dioddefwr a'i theulu ac i geisio canfod pwy sy'n gyfrifol am hyn.

“Os oeddech chi yn yr ardal ar y diwrnod hwn ac os gwelsoch chi unrhyw beth amheus, cysylltwch â ni. Os oes gan unrhyw un ddelweddau teledu cylch cyfyng neu gamera dashfwrdd ar gyfer yr ardal hon ar adeg y digwyddiad, cysylltwch â ni.  Gallai eich gwybodaeth fod yn hollbwysig i'n hymchwiliadau."

Os gwelsoch chi unrhyw beth a allai helpu ein hymholiadau, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 410 o 30/6/19. Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ewch i'r wefan www.crimestoppers-uk.org.

Er bod y siawns eich bod chi neu aelod o'ch teulu'n dioddef trosedd yn isel, hoffem gynnig rhywfaint o gyngor addas i rieni / gwarcheidwaid a gofynnwn i chi rannu'r neges hon gyda'ch plant.

·        Sicrhewch eich bod yn gwybod i ble mae plant yn mynd ac am faint maen nhw'n bwriadu bod allan. Os ydyn nhw gyda ffrindiau, a oes gennych chi rif ffôn y rhieni?

·        Atgoffwch nhw i beidio â cherdded ar eu pennau eu hunain ac i aros mewn gr?p. Dylen nhw gadw at ardaloedd prysur gyda digon o olau.

·        Sicrhewch eu bod yn mynd â'u ffôn gyda nhw. Dylai'r batri fod wedi tanio'n llawn.

·        Dywedwch wrthyn nhw am ofyn am help os oes ei angen arnynt. Os ydyn nhw'n teimlo'n anghyfforddus neu mewn perygl - dylent chwilio am le diogel, fel siop neu rywle lle mae pobl eraill, a dweud wrth rywun eu bod yn pryderu. Os ydyn nhw’n teimlo eu bod mewn perygl ar unwaith, dylent weiddi am help a thynnu sylw atyn nhw eu hunain.

·        Atgoffwch nhw i fod yn ymwybodol o'u hamgylchoedd - canolbwyntio ar beth a phwy sydd o'u cwmpas a pheidio â gadael i'w ffôn symudol fynd â’u sylw.

·        Dylent hysbysu’r heddlu am unrhyw beth amheus; 999 mewn argyfwng a 101 os nad yw'n argyfwng.