Mae bygythiad terfysgaeth yn y DU yn un gwirioneddol, ond gydag ychydig o wybodaeth gallwch wella eich diogelwch a helpu i warchod eich hun rhag ymosodiad terfysgol. Isod fe welwch sut i gadw’n ddiogel pan fyddwch yn mynd o amgylch y lle a sut i riportio am unrhyw ymddygiad amheus a allai fod yn gysylltiedig â therfysgaeth.

Lawrlwythwch drawsgrifiad fideo Rhedwch Cuddiwch Dywedwch ar waelod y dudalen hon.

Yr hyn allwch chi ei wneud

Cymunedau sy’n trechu terfysgaeth. Rydym angen cymorth a chefnogaeth unigolion, busnesau a chymunedau ledled y DU i fod yn wyliadwrus a chadw’r mannau yr ydym yn byw, gweithio a chymdeithasu ynddynt yn ddiogel.

Os byddwch yn gweld neu’n clywed rhywbeth annisgwyl neu amheus, gwrandewch ar eich greddf a gweithredwch (ACT - Action Counters Terrorism) drwy riportio am weithgarwch terfysgol posibl yn gyfrinachol. Gallai unrhyw ddarn o wybodaeth fod yn bwysig, felly mae’n well bod yn saff ac riportio am unrhyw beth yr ydych yn ei weld. Gallwch helpu’r heddlu i atal terfysgaeth ac arbed bywydau.

Rhai enghreifftiau o leoliadau a allai fod yn dargedau posibl ar gyfer terfysgwyr yw mannau poblog, digwyddiadau, trafnidiaeth gyhoeddus a lleoliadau eiconig ar draws y wlad. 

Rydych yn gyfarwydd â’ch gweithle a’r ardal o’i gwmpas, felly rydych mewn sefyllfa ddelfrydol i weld os oes rhywbeth o’i le. Yn y cyfnod hwn mae’n hollbwysig aros yn wyliadwrus, gwrando ar eich greddf ac riportio am weithgarwch terfysgol posibl wrth yr heddlu. 

Cadwch lygad am unrhyw beth sy’n edrych yn wahanol i’r arfer, megis:

  • pobl mewn cerbydau llonydd yn gwylio adeilad neu strwythur
  • cerbydau’n symud yn araf ger adeiladau cyhoeddus, strwythurau neu bontydd, neu wedi’u parcio mewn amgylchiadau amheus
  • pobl yn defnyddio offer recordio, yn cynnwys ffonau camera, neu’n gwneud nodiadau neu frasluniau o fanylion diogelwch
  • rhywun amheus yn talu sylw agos i fynedfeydd ac allanfeydd, grisiau, cynteddau neu ddiangfeydd tân
  • pobl yn loetran wrth sefydliadau am gyfnodau hir ac yn gwylio aelodau staff, ymwelwyr a chyflenwadau’n mynd a dod heb reswm amlwg
  • pobl yn gofyn cwestiynau manwl neu anarferol am adeiladau a threfn busnes, cyfleusterau (megis trefn ystafelloedd), diogelwch neu barcio a hynny am ddim rheswm amlwg
  • unrhyw un mewn ardaloedd ‘gwaharddedig’, ystafelloedd peiriannau a mannau tebyg - holwch y bobl hyn ynglŷn â phwy ydynt a beth maent yn ei wneud, ac riportiwch am hyn ar unwaith i'ch rheolwr diogelwch neu ffoniwch 999. Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun atom ar 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Os ydych wedi bod yn dyst i unrhyw un o’r sefyllfaoedd uchod, gwrandewch ar eich greddf ac riportiwch amdano, yn gyfrinachol, gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein i riportio am weithgarwch terfysgol posibl neu ffoniwch y llinell frys gwrthderfysgaeth ar 0800 789 321. Bydd ein swyddogion sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig yn delio â’r mater wedi hynny.

Gallwch hefyd lawrlwytho ein taflen wybodaeth Rhedwch, Cuddiwch, Dywedwch isod.

Sut all rhywun sydd ag anableddau ddilyn y cyngor Rhedwch, Cuddiwch, Dywedwch?

Mae pob sefyllfa’n wahanol ac rydym yn cydnabod y bydd gallu pobl i Redeg, Cuddio a Dweud yn amrywio am resymau megis oedran, ffitrwydd a gallu.

Pan nad yw rhedeg yn ddewis, dylech wneud pob ymdrech i symud o’r ardal mor gyflym ag y gallwch. Mae’r canllaw Rhedwch, Cuddiwch, Dywedwch yn nodi pwysigrwydd pobl sydd yn canfod eu hunain mewn sefyllfa o’r fath yn helpu’r bobl o’u cwmpas sydd angen help.

Os bydd ymosodiad yn digwydd mewn gweithle, mae gan gwmnïau ddyletswydd gofal i wneud yn siŵr bod cyflogeion anabl yn gallu gadael.

Os oes gennych nam ar eich clyw

Os oes gennych nam ar eich clyw efallai na fyddwch yn gallu dweud o ba gyfeiriad y daw ergyd o wn ac felly efallai na fyddwch yn siŵr i ba gyfeiriad i fynd. 

Y flaenoriaeth ar gyfer swyddogion sy’n ymateb i ymosodiad gydag arfau neu arfau saethu fydd asesu’r bygythiad a’r risg, yn ogystal â pha mor agored i niwed y gallai rhywun sydd yn canfod eu hunain yn y sefyllfa fod.

Mae ein swyddogion arfau saethu yn cael hyfforddiant craidd ar sut i fod yn ymwybodol o, a delio â, gwahanol gymunedau, yn cynnwys os oes gennych nam ar eich clyw, y rheini sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw neu sydd ag anawsterau gweithwyr neu synhwyraidd eraill.

Diogelwch eich busnes

Dewch o hyd i gyngor diogelwch ar gyfer eich busnes neu sefydliad.

Lawrlwythiadau