Mae gweithio yn Heddlu Gwent yn werth chweil ac yn gyffrous. Mae llawer o gyfleoedd i ddatblygu gyrfa a byddwch chi’n cael cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Yn ogystal â hyn, mae amrywiaeth o fuddion ar unwaith.

Pan fyddwch yn ymuno â Heddlu Gwent, byddwn yn sicrhau bod ystod eang o fuddion ar gael i chi.

Staff yr heddlu:

 • Gwyliau blynyddol - Ar gyfer swyddi gweinyddol, mae gwyliau blynyddol yn dechrau ar 23 diwrnod, ac yn cynyddu i 28 diwrnod, yn dibynnu ar hyd eich gwasanaeth. Mewn swyddi gradd uwch, mae’r lwfans gwyliau blynyddol yn cynyddu.
 • Gwyliau banc - Mae Heddlu Gwent yn caniatáu amser o’r gwaith ar gyfer wyth gŵyl gyhoeddus/banc statudol, a bennwyd ymlaen llaw gan Lywodraeth y DU, fel a ganlyn.
 • Mae gweithwyr rhan-amser yn cael gwyliau banc ar sail pro-rata.

Swyddogion yr heddlu:

 • Gwyliau blynyddol - 22 diwrnod, sy’n cynyddu gyda hyd y gwasanaeth i 30 diwrnod.
 • Gwyliau banc - 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus/ banc statudol, i’w cymryd ar y diwrnod penodedig, neu os bydd yn digwydd ar eich diwrnod gwaith yna cewch gymryd gwyliau ar ddiwrnod arall. Bydd gweithwyr rhan-amser yn cael gwyliau banc yn ôl cyfran.

Mae Heddlu Gwent yn cynnig amrywiaeth o hyfforddiant a chyfleoedd datblygu i sicrhau bod staff yn gwireddu eu potensial:

 • Rhaglenni datblygu personol pwrpasol
 • Cyfleoedd hyfforddiant a mentora
 • ‘Perform’ – system arfarnu perfformiad i ganfod a chytuno ar gyfleoedd datblygu ac i’ch helpu i gyrraedd eich nod
 • Rhaglen rheoli talent
 • Cyllid ar gael i hyfforddi ar ôl ymuno

I hybu teithiau iachus i’r gwaith, mae Heddlu Gwent a Cycle Solutions wedi gweithio gyda’i gilydd i ddarparu cyfle i staff a swyddogion gael gostyngiad mawr oddi ar bris beic ac offer diogelwch, gan wasgaru’r gost dros 18 mis.

Gostyngiadau sefydliadol a ffordd o fyw gan gynnwys aelodaeth i gampfeydd (yn ogystal â champfeydd ar y safle), bwytai, prydau parod, teithio, cynhyrchion ariannol, cynllun gofal llygaid a mwy.

Gall staff a swyddogion ddefnyddio gostyngiadau y gwasanaethau brys mewn amrywiaeth o safleoedd manwerthu, hamdden ac adloniant drwy gerdyn Vectis.

Bydd cerdyn yn cael ei gyflwyno i’w ddefnyddio ar adeg yr hyfforddiant cychwynnol, yn cynnig gostyngiadau ar-lein ac mewn siopau, ac mae hefyd yn rhoi gostyngiadau ar gerbydau newydd. Mae Police Mutual yn cynnig ystod o wasanaethau a chyngor ariannol ar bopeth o gynilion a buddsoddiadau i gynhyrchion diogelu.

Yn Heddlu Gwent, mae lles ein cyflogeion yn bwysig i ni ac rydym yn sylweddoli pa mor allweddol yw’r cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd. Rydym yn darparu ystod o opsiynau gweithio’n hyblyg, gan gynnwys gweithio’n ystwyth a gweithio’n rhan-amser.

Darperir ein rhaglen cymorth i weithwyr gan CareFirst ac am ddim i bawb ac mae ar gael 24 awr y dydd drwy gydol y flwyddyn. Mae’r rhaglen yn darparu cymorth cyfrinachol ar gyfer problemau a all effeithio ar berfformiad, iechyd, a lles meddyliol ac emosiynol.

Mae gennym ni Uned Iechyd a Lles Galwedigaethol i’ch helpu i gynnal eich iechyd corfforol a seicolegol wrth weithio. Mae’r gwasanaeth yn gyfrinachol ac yn cynnwys gwasanaeth cwnsela.

Nod y tîm Iechyd Galwedigaethol yw cefnogi presenoldeb ac effeithiolrwydd drwy weithio’n rhagweithiol i leihau risgiau iechyd ac annog pobl i fod yn gyfrifol am eu hiechyd, eu ffitrwydd a’u lles eu hunain. Rydych chi hefyd yn gymwys i gael prawf llygaid am ddim.

Mae llawer o dimau chwaraeon i chi ymuno â nhw, gan gynnwys rhedeg, hoci, pysgota a phêl-droed. Mae cyfleusterau campfa am ddim hefyd mewn nifer o’n safleoedd.

Gall cyflogeion ymuno â’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, sy’n gynllun pensiwn  cyfrannol.

Ewch i Gynllun Pensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen) am ragor o wybodaeth.

Mae amrywiaeth o gymdeithasau, rhwydweithiau a grwpiau sy’n cynorthwyo ein gweithlu ac mae gan Heddlu Gwent ystod o fentrau a chynlluniau i helpu cyd-weithwyr i ddatblygu.

Mae ein rhwydweithiau staff yn cynnig cymorth a chyfeillgarwch i’n swyddogion, y staff a’r gymuned leol. Maen nhw’n gweithio i gynorthwyo a chynghori cydweithwyr yn genedlaethol ac rydym yn falch o’r rhan weithredol sydd ganddyn nhw o ran dylanwadu ar blismona ledled y DU.

Mae’r rhwydweithiau a’r cymdeithasau yn cynnwys:

 • Rhwydwaith Cymorth Anabledd
 • Menywod Gwent ym Maes Plismona (GWiP)
 • Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Gwent (GEMA)
 • Rhwydwaith LHDT
 • Cymdeithas Gristnogol yr Heddlu
 • Grŵp Cymorth Iechyd Meddwl
 • Chwaraeon yr Heddlu Gwent
 • Cymdeithas Uwch-arolygwyr Heddlu Gwent
 • Rhwydwaith Siaradwyr a Dysgwyr Cymraeg
 • Unison a
 • Ffederasiwn yr Heddlu.

Dim ond Swyddogion yr Heddlu all ymuno â Ffederasiwn yr Heddlu, os ydych chi’n penderfynu ymuno â Ffederasiwn yr Heddlu, gallwch ddewis ymuno â chynllun yswiriant bywyd a’r dyfarniadau yn daladwy i’ch priod neu’ch partner, ac i unrhyw ddibynyddion. Yn ogystal â gallu cael yswiriant salwch ac afiechyd hanfodol, gallwch gael yswiriant, ar gost ffafriol, i dalu am unrhyw dreuliau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â’ch swydd, a gallwch hefyd ddefnyddio’r cyfleusterau adsefydlu gorau.

Byddwch yn mwynhau manteision cynllun pensiwn cyfrannol, sy’n Gynllun Cyfartaledd Cyflog Gyrfa (CARE).

Os yw’n berthnasol i’r swydd, bydd y rhain yn dibynnu ar faint o oriau a pha mor aml yw’r gwaith sifft.

Bydd gan staff yr heddlu sy’n gweithio sifftiau ac ar benwythnosau yr hawl i ganran sifft a buddion penwythnos.

Mae gan Gwent ystod o glybiau chwaraeon a chymdeithasol ac mae croeso i gyflogeion o bob gallu, o gôr i rygbi, pêl-droed ac adrannau saethu clai sy’n aml yn cystadlu’n genedlaethol gyda Heddluoedd eraill, gan roi cyfle i rwydweithio a rhoi hwb i’r ysbryd.

Heb ddod o hyd i’r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?

Os oes gennych chi gwestiynau am y broses recriwtio, anfonwch e-bost atom.

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Facebook a Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar y broses recriwtio a gweithgareddau'r heddlu yn eich ardal chi.