Cyngor ar gyfer y broses recriwtio

 • Cyfeiriwch at y canllawiau i ymgeiswyr ar y dudalen swyddi gwag ar ein gwefan.
 • Darllenwch bob cwestiwn yn ofalus cyn ateb a safio.
 • Darllenwch bob tudalen ar y broses ymgeisio ar-lein i sicrhau eich bod yn darparu popeth sydd ei angen.
 • Cyfeiriwch at broffil y swydd wrth gwblhau’r adran dystiolaeth.
 • Edrychwch ar fanyleb y person ym mhroffil y swydd i weld pa feysydd sy’n cael eu profi ar adeg tynnu’r rhestr fer ac yn y cyfweliad.
 • Mae angen i chi ddarparu tystiolaeth o’r meysydd sy’n nodi ffurflen gais wrth eu hochr a gwirio’r cyfrif geiriau.
 • Sicrhewch eich bod yn cadw o fewn y cyfrif geiriau a nodir ar broffil y swydd. Os yw’n sylweddol is, a ydych chi wedi darparu digon o fanylion?
 • Mae angen i chi osgoi datganiadau cyffredinol a darparu tystiolaeth ac enghreifftiau clir a phenodol.
 • Strwythurwch eich atebion i sicrhau eich bod yn darparu pob dim sydd ei angen.
 • Un ffordd o strwythuro eich enghreifftiau yw trwy ddefnyddio STAR. Bydd hyn yn eich helpu i strwythuro eich ymatebion ar gyfer y ffurflen gais a’r cyfweliad:
  • Sefyllfa – Disgrifiwch y digwyddiad neu’r sefyllfa yr oeddech chi ynddi. Gall y sefyllfa hon fod wedi codi yn ystod profiad gwaith, addysg, wrth wirfoddoli neu unrhyw ddigwyddiad perthnasol arall. Byddwch mor benodol â phosibl.
  • Tasg – Eglurwch y dasg benodol y bu’n rhaid i chi ei chwblhau.
  • Camau (Action) – Disgrifiwch y camau penodol y gwnaethoch chi eu cymryd i gwblhau’r dasg.
  • Canlyniad (Result) – gorffennwch drwy nodi canlyniad eich camau a’r casgliad.
 • Cofiwch y dyddiad cau – ni ellir ei ymestyn.
 • Gwnewch eich gwaith cartref ar y sefydliad, adran a’r swydd i sicrhau bod gennych ddealltwriaeth sylfaenol.
 • Cadwch gopi o broffil y swydd ar gyfer y cyfweliad, ar ôl i’r hysbyseb swydd gau ni fyddwch yn gallu ei weld oni bai eich bod wedi safio neu argraffu copi.
 • Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, holwch cyn cyflwyno – ni ellir tynnu’r cais yn ôl ar ôl ei gyflwyno.

Defnyddio’r model STAR ar gyfer eich atebion

Gweithiais ar dîm o bump a oedd yn gorfod newid y feddalwedd ar y 150+ o gyfrifiaduron yn ein cwmni. Roedd pob aelod o’r tîm o adran wahanol ac yn arbenigo mewn gwahanol agweddau ar y newid, felly bu’n rhaid i ni gydweithio i sicrhau bod y newid yn digwydd yn ystod y tair wythnos a ddynodwyd gyda chyn lleied o darfu â phosibl.

Roedd y dasg yn heriol iawn, felly roedd hi’n bwysig cynnwys pobl ag arbenigedd mewn gwahanol feysydd i greu’r tîm. Ystyriais fy ngalluoedd a’m sgiliau fy hun a sut y byddan nhw’n addas i’r tasgau amrywiol yr oedd yn rhaid eu cwblhau. Edrychais hefyd ar sgiliau’r tîm a pha bobl fyddai’n fwyaf addas ar gyfer swyddogaeth benodol. Fe wnes i’n siŵr bod pawb yn gwybod beth yr oedden nhw’n ei wneud ac yn helpu pan oedd pobl yn ansicr. Fe wnes i hefyd cadw llygad gynnydd y tîm er mwyn sicrhau ein bod yn gorffen y gwaith yn brydlon.

Fe wnes i ganolbwyntio ar wneud yn siŵr bod y tîm yn gweithio gyda’i gilydd ar y gwaith, a cheisio helpu os oedd unrhyw broblemau yn codi. Fe wnes i hyn drwy drefnu cyfarfodydd wythnosol rheolaidd i drafod unrhyw broblemau a monitro’r cynnydd o ran ein cynlluniau i sicrhau ein bod yn gweithio o fewn y terfynau amser y gwnaethom eu pennu. Roedd y cyfarfodydd yn gyfle da hefyd i ni ddod i adnabod ein gilydd yn well. Fe wnaethom ni ddatblygu gwefan hefyd lle’r oedd aelodau’r tîm yn gallu gofyn cwestiynau neu ofyn am gymorth.

Roedd y trosglwyddo yn llwyddiannus iawn, cwblhaodd y tîm ei dasg ddau ddiwrnod cyn y dyddiad terfyn, ac rwy’n falch iawn o hynny. Cadwyd y wefan a ddatblygwyd ar gyfer y trosglwyddo i helpu i ymdrin â phroblemau TG eraill.

Paratoi ar gyfer cyfweliad

 • Byddwch yn barod – gwnewch eich gwaith ymchwil.
 • Gwrandewch yn ofalus ar y cwestiwn a sicrhewch eich bod wedi ei ateb yn llawn.
 • Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd ar gyfer y llwyddiannau, y profiad a’r wybodaeth sy’n ofynnol. Darllenwch y fframwaith gwerth cymwyseddau a chyfatebwch eich sgiliau i’r rhai sydd yn y disgrifiad swydd.
 • Ystyriwch enghreifftiau penodol o adegau pan wnaethoch chi arddangos y sgiliau hynny.
 • Pa enghreifftiau bynnag yr ydych yn eu dewis, sicrhewch eu bod mor berthnasol â phosibl i’r swydd yr ydych yn cael cyfweliad ar ei chyfer.

Cwestiynau Cyffredin| Ymgeiswyr Swyddogion Heddlu

Yn anffodus, mae’n rhaid i swyddogion sy’n dymuno gwneud cais fod wedi cwblhau eu cyfnod prawf yn llwyddiannus ar y rheng maen nhw’n trosglwyddo iddi. (Mae hyn yn cynnwys Cam 4 proses y Fframwaith Polisi Cynllunio Cenedlaethol).

Rydym ni’n chwilio am swyddogion â sgiliau amrywiol gan gynnwys ditectifs o reng cwnstabl i arolygydd er mwyn i ni allu llenwi amrywiaeth o swyddi gwag  wrth iddynt godi yn y dyfodol. Nid oes gennym amserlenni ar gyfer penodi ar hyn o bryd. Bydd penodiadau yn dibynnu ar sgiliau ymgeiswyr a’r swyddi gwag ar draws ardal yr heddlu ac ni ellir eu gwarantu.

Mae’r swyddi gwag presennol ledled Gwent.

Os byddwch yn llwyddiannus byddwn yn gofyn i chi fynd i apwyntiad meddygol, sy’n cynnwys prawf llygaid. Ar hyn o bryd, y safon ofynnol yw golwg 6/36 heb gymorth (heb sbectol/lensys).

Byddwn yn cysylltu â’ch adran AD i wirio salwch, adolygiad datblygiad proffesiynol (PDR), hyfforddiant, cyflog a phensiwn. Rhowch gyfeiriad e-bost uniongyrchol.

Ar yr amod bod y cyrsiau wedi eu hachredu yn genedlaethol, eu bod yn dilyn canllawiau cenedlaethol a bod tystiolaeth o gymhwysedd (h.y. tystysgrif cyflawni cyrsiau a diweddaru) byddant yn drosglwyddadwy.

Byddai angen i swyddogion sydd â chymhwyster OSPRE wneud cais am ddyrchafiad ar ôl cael eu penodi – pan fydd gennym ni broses recriwtio ar gyfer dyrchafiad ar gael yn Heddlu Gwent. Byddwch yn trosglwyddo ar eich gradd bresennol.

 • Pob heddlu tiriogaethol yng Nghymru a Lloegr
 • Gwasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon
 • Heddlu’r Alban
 • Heddlu Trafnidiaeth Prydain
 • Heddlu’r Weinyddiaeth Amddiffyn
 • Cwnstabliaeth Porthladd Tilbury
 • Heddlu Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ar hyn o bryd, nid ydym yn derbyn ceisiadau gan swyddogion sy’n gwasanaethu gyda:

 • Cwnstabliaeth Niwclear Sifil (CNC)
 • Asiantaeth Troseddu Genedlaethol (NCA) (staff â phrofiad o ymchwilio ond heb fod yn swyddogion sydd wedi tyngu llw).

Cwestiynau Cyffredin | Staff a gwirfoddolwyr yr heddlu

Mae cymhwysedd yn rhinwedd a ddefnyddir i fesur pa mor dda y gallwch chi wneud rhywbeth. Er enghraifft ‘cymryd perchnogaeth’ neu ‘arloesol ac â meddwl agored’.

Rydym yn defnyddio cyfweliadau cymhwysedd gan eu bod yn ffordd dda o sicrhau bod gennych chi’r sgiliau angenrheidiol i gyflawni’r swydd yn dda.

Mae rhestr o gymwyseddau wedi’i chynnwys gyda phob swydd yr ydym yn ei hysbysebu, a nodir y rhai gwirioneddol bwysig yn y disgrifiad swydd.

Disgrifir pob cymhwysedd yn fanwl er mwyn i chi ddeall ei union ystyr.

Dylech feddwl am enghreifftiau o’ch cefndir eich hun – o swydd flaenorol, swyddogaeth wirfoddoli neu’r ysgol – sy’n dangos y gallwch arddangos pob cymhwysedd.

Cewch, nid oes cyfyngiad ar nifer y swyddi gwag y cewch ymgeisio amdanynt.

Mae adborth ar gael i ymgeiswyr sydd wedi cael cyfweliad. Nid ydym yn gallu darparu adborth ar y cam tynnu rhestr fer oherwydd niferoedd y swyddi gwag a’r ymgeiswyr. Anfonwch e-bost i ofyn am gopi o’r nodiadau o’ch cyfweliad.

Byddwn yn gofyn am eirdaon ar ôl y cyfweliad, wrth i ni gynnal y broses wirio. Sicrhewch eich bod wedi darparu cyfeiriadau e-bost dilys ar gyfer eich canolwyr. Geirdaon cyflogaeth sy’n well gennym. Bydd unrhyw oedi wrth gael geirda boddhaol yn oedi eich dyddiad dechrau.

Byddwn yn gofyn am fanylion personol gennych ac am y rhai sy’n byw gyda chi, ynghyd â’ch teulu agosaf. Gan mai gwasanaeth heddlu ydym ni, mae angen i ni sicrhau ein bod yn deall y risgiau posibl. Bydd yn rhaid i chi fodloni lefel wirio wahanol ar gyfer pob swydd. Byddwn yn ystyried rhybuddion, euogfarnau a chyhuddiadau ar sail achos unigol.

Heb ddod o hyd i’r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?

Os oes gennych chi gwestiynau am y broses recriwtio, anfonwch e-bost atom.

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Facebook a Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar y broses recriwtio a gweithgareddau'r heddlu yn eich ardal chi.