Bydd y rhaglen Prentisiaethau i staff yr heddlu'n golygu contract cyflogaeth 22 mis lle byddwch yn ennill profiad ymarferol mewn amgylchedd heddlu wrth weithio i ennill cymhwyster sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol. Rydym yn disgwyl y bydd ein cyfnod recriwtio prentisiaid yn agor ym mis Ebrill 2021, er mwyn i ymgeiswyr llwyddiannus ddechrau ym mis Medi 2021.

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig sy'n awyddus i ddysgu a datblygu'n bersonol ac sy'n gallu gwneud cyfraniad go iawn i'n llu gan gynnal ein gwerthoedd. Rydym yn cynnig pecyn hyfforddiant cynhwysfawr a fydd yn rhoi amrywiaeth eang o sgiliau a gwybodaeth i chi er mwyn i chi ddechrau ar yrfa lwyddiannus.

Bydd cyfleoedd ar gael yn y meysydd busnes canlynol:

 • Rheoli Gwybodaeth
 • Gwasanaethau Pobl
 • Dysgu a Datblygu
 • Rheoli Cofnodion
 • Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
 • Ystadau / Adnoddau
 • Cyfiawnder Troseddol
 • Eiddo
 • Canolfan Dioddefwyr
 • Gofal Tystion

Ni ydym yn recriwtio ar gyfer y swydd hon ar hyn o bryd.

Rydym ni wedi ymrwymo i fod â gweithlu sy’n cynrychioli’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Wrth wneud hyn, rydym yn annog unigolion o’n cymunedau BAME, anabl ac LHDT i ystyried cyfleoedd yn y dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n tîm gweithredu cadarnhaol.

Dod yn brentis staff gyda Heddlu Gwent

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, diwylliant, crefydd, oedran, rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol. Fodd bynnag, mae rhai amodau cymhwysedd y bydd angen i bob ymgeisydd eu bodloni, felly mae angen i chi wirio eich bod yn bodloni ein gofynion cyn cyflwyno cais:

 • Mae angen i chi fod yn 16 oed neu’n hŷn i wneud cais (ar y diwrnod rydych yn cyflwyno eich cais).
 • Dylai ymgeiswyr fod yn Ddinasyddion Prydeinig, neu fod â phasbort gwlad sy’n Aelod Wladwriaeth lawn o’r UE ond bydd angen gwneud cais am statws preswylydd sefydlog o 21 Mehefin. Cewch hefyd wneud cais os ydych yn ddinesydd y Gymanwlad neu’n ddinesydd tramor sy’n byw yn y DU â chaniatâd amhenodol i aros.
 • Mae’n rhaid eich bod wedi byw yn y DU am dair blynedd barhaus yn y cyfnod yn union cyn ymgeisio.
 • Rhaid i chi beidio â bod yn aelod o'r British National Party (BNP) neu sefydliadau eraill fel Combat 18 neu’r National Front.
 • Os oes gennych gofnod troseddol, nid yw hyn yn golygu eich bod yn anghymwys yn awtomatig; mae’n dibynnu ar natur eich euogfarn. Datganwch unrhyw rybudd neu euogfarn a gawsoch ar eich ffurflen gais. Bydd peidio â gwneud hynny yn golygu eich bod yn methu’r broses archwilio oherwydd problemau uniondeb.
 • Os ydych yn cael trafferth gyda dyled, efallai y byddwch yn dal yn cael gwneud cais. Mae angen i chi roi tystiolaeth i ni o’ch gallu i reoli eich dyledion yn llwyddiannus. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw Ddyfarniadau Llys Sirol yn weddill neu os ydych yn fethdalwr heb ei ryddhau, rydych yn anghymwys yn awtomatig.
 • Nid yw tatŵs sy’n sarhaus, yn ddi-chwaeth, yn amlwg neu’n niferus yn dderbyniol. Rhowch luniau a mesuriadau o unrhyw datŵs ynghyd â’ch cais.

Pan fyddwch yn ymuno â Heddlu Gwent, byddwn yn sicrhau bod ystod eang o fuddion ar gael i chi:

 • Cyflog dechreuol o £15,777
 • Gwyliau blynyddol o 23 diwrnod, ynghyd ag wyth gŵyl banc statudol.

Gall cyflogeion ymuno â’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, sy’n gynllun pensiwn cyfrannol.

Ewch i Gynllun Pensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen) am ragor o wybodaeth.

Bydd prentisiaid dan gontract i weithio 37 awr yr wythnos. Mae Heddlu Gwent yn sylweddoli pwysigrwydd cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac mae ganddo bolisïau da ar gyfer mamolaeth/tadolaeth, absenoldeb rhiant a rennir, amser i ofalu am y rhai sy’n dibynnu arnoch, gostyngiad gwirfoddol mewn oriau gwaith, yr hawl i wneud cais i weithio’n hyblyg ac i rannu swydd.

Byddwn yn cynnig pecyn cyflawn o hyfforddiant a chymorth i brentisiaid, a fydd yn cynnwys:

 • Hyfforddiant yn y gwaith
 • Cyrsiau byr y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Technolegau Dysgu Cymhwysol
 • Cymhwyster sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol wedi'i ddarparu gan ddarparwr hyfforddiant achrededig
 • Cyfres cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru (ble y bo gofyn)
 • Hyfforddiant ar systemau heddlu perthnasol

Y broses ymgeisio

 • I lwyddo ar y cam hwn, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais cymhwysedd.
 • Mae hyn yn cynnwys dau ddatganiad personol 500 gair yn amlinellu pa sgiliau a rhinweddau personol y gallwch eu cynnig ar gyfer y swydd.
 • Rhowch enghreifftiau go iawn o'ch cyflawniadau a phrofiadau er mwyn dangos sut rydych yn bodloni'r meini prawf yn y disgrifiad swydd.
 • Ceisiwch ateb y cwestiynau mor ofalus ac mor llawn ag y gallwch.
 • Byddwch yn ymwybodol hefyd o’ch sillafu a’ch gramadeg.

 • Os byddwch yn llwyddo ar y cam ymgeisio cewch wahoddiad i gyfweliad, a fydd yn asesu eich sgiliau a rhinweddau personol.
 • Os nad oes gennych gymhwyster TGAU mewn mathemateg a Saesneg (gradd A*- C), neu gymhwyster cyfatebol, bydd rhaid i chi gwblhau asesiad yn llwyddiannus yn y cyfweliad.

Yn dilyn cyfweliad, bydd angen i chi ddarparu manylion pobl all roi geirda i chi am gyfnod o dair blynedd, a llwyddo mewn proses fetio diogelwch drylwyr. Bydd gofyn i chi fynd i apwyntiad archwiliad iechyd hefyd i sicrhau y caiff unrhyw addasiadau rhesymol eu hargymell a’u trefnu cyn penodi.

Pan fyddwch chi wedi cael eich dewis ar gyfer y swydd ac wedi cwblhau’r holl wiriadau cyn cyflogi, byddwch yn derbyn dyddiad dechrau. Byddwch yn derbyn llythyr cynnig, y telerau a’r amodau sy’n berthnasol i’r swydd a byddwch yn cael gwahoddiad i sesiwn ymgyfarwyddo cyn cyflogaeth.

Gwybodaeth ychwanegol

Caiff ein hamcanion cydraddoldeb ac amrywiaeth eu gorfodi drwy Fwrdd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sefydledig. Mae hyn yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau ein bod bob amser yn trin ein cydweithwyr a’r cyhoedd â thegwch, urddas a pharch.

Darperir ein rhaglen cymorth i weithwyr gan CareFirst ac am ddim i bawb ac mae ar gael 24 awr y dydd drwy gydol y flwyddyn. Mae’r rhaglen yn darparu cymorth cyfrinachol ar gyfer problemau a all effeithio ar berfformiad, iechyd, a lles meddyliol ac emosiynol.

Mae gennym ni Uned Iechyd a Lles Galwedigaethol i’ch helpu i gynnal eich iechyd corfforol a seicolegol wrth weithio. Mae’r gwasanaeth yn gyfrinachol ac yn cynnwys gwasanaeth cwnsela.

Nod y tîm Iechyd Galwedigaethol yw cefnogi presenoldeb ac effeithiolrwydd drwy weithio’n rhagweithiol i leihau risgiau iechyd ac annog pobl i fod yn gyfrifol am eu hiechyd, eu ffitrwydd a’u lles eu hunain. Rydych chi hefyd yn gymwys i gael prawf llygaid am ddim.

Mae llawer o dimau chwaraeon i chi ymuno â nhw, gan gynnwys rhedeg, hoci, pysgota a phêl-droed. Mae cyfleusterau campfa am ddim hefyd mewn nifer o’n safleoedd.

Mae gennym ni bolisi absenoldeb mamolaeth alwedigaethol llawn ar gael i holl weithwyr Heddlu Gwent. Cyfanswm o 52 wythnos o amser mamolaeth: 18 wythnos ar gyflog llawn, 21 wythnos o dâl mamolaeth statudol, a 13 wythnos o ddim cyflog. Mae hyn yn amodol ar hyd gwasanaeth. Mae gennym ni hefyd bolisi absenoldeb ar gyfer mabwysiadu.

Mae amrywiaeth o gymdeithasau, rhwydweithiau a grwpiau sy’n cynorthwyo ein gweithlu ac mae gan Heddlu Gwent ystod o fentrau a chynlluniau i helpu cyd-weithwyr i ddatblygu.

Mae ein rhwydweithiau staff yn cynnig cymorth a chyfeillgarwch i’n swyddogion, y staff a’r gymuned leol. Maen nhw’n gweithio i gynorthwyo a chynghori cydweithwyr yn genedlaethol ac rydym yn falch o’r rhan weithredol sydd ganddyn nhw o ran dylanwadu ar blismona ledled y DU.

Mae’r rhwydweithiau a’r cymdeithasau yn cynnwys:

 • Rhwydwaith Cymorth Anabledd
 • Menywod Gwent ym Maes Plismona (GWiP)
 • Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Gwent (GEMA)
 • Rhwydwaith LHDT
 • Cymdeithas Gristnogol yr Heddlu
 • Grŵp Cymorth Iechyd Meddwl
 • Chwaraeon yr Heddlu Gwent
 • Cymdeithas Uwch-arolygwyr Heddlu Gwent
 • Rhwydwaith Siaradwyr a Dysgwyr Cymraeg
 • Unison a
 • Ffederasiwn yr Heddlu.

Dim ond Swyddogion yr Heddlu all ymuno â Ffederasiwn yr Heddlu, os ydych chi’n penderfynu ymuno â Ffederasiwn yr Heddlu, gallwch ddewis ymuno â chynllun yswiriant bywyd a’r dyfarniadau yn daladwy i’ch priod neu’ch partner, ac i unrhyw ddibynyddion. Yn ogystal â gallu cael yswiriant salwch ac afiechyd hanfodol, gallwch gael yswiriant, ar gost ffafriol, i dalu am unrhyw dreuliau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â’ch swydd, a gallwch hefyd ddefnyddio’r cyfleusterau adsefydlu gorau.

I hybu teithiau iachus i’r gwaith, mae Heddlu Gwent a Cycle Solutions wedi gweithio gyda’i gilydd i ddarparu cyfle i staff a swyddogion gael gostyngiad mawr oddi ar bris beic ac offer diogelwch, gan wasgaru’r gost dros 18 mis.

Gostyngiadau sefydliadol a ffordd o fyw gan gynnwys aelodaeth i gampfeydd (yn ogystal â champfeydd ar y safle), bwytai, prydau parod, teithio, cynhyrchion ariannol, cynllun gofal llygaid a mwy.

Heb ddod o hyd i’r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?

Os oes gennych chi gwestiynau am y broses recriwtio, anfonwch e-bost atom.

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Facebook a Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar y broses recriwtio a gweithgareddau'r heddlu yn eich ardal chi.