Nid gwaith i swyddogion yr heddlu yn unig yw plismona. Mae’n gofyn am dîm amlddisgyblaethol mawr yn cydweithio ac yn gwneud y defnydd gorau o’r sgiliau a’r adnoddau sydd ar gael. Yn wir, mae cyfran fawr o’n gweithlu yn cynnwys staff mewn lifrai a staff nad ydynt mewn lifrai. Mae’r swyddogaethau hyn yn chwarae rhan hollbwysig wrth gefnogi plismona rheng flaen.

Mae swyddogaethau staff yn amrywio’n enfawr – gan gynnwys swyddogion cyfathrebu a swyddi ym maes Adnoddau Dynol, arbenigwyr seiber a swyddogion y ddalfa, cymorth gwyddonol a swyddogion caffael. Gallai eich sgiliau, eich profiad a’ch arbenigedd chi fod yr union beth rydym yn chwilio amdano.

Rydym ni wedi ymrwymo i fod â gweithlu sy’n cynrychioli’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Wrth wneud hyn, rydym yn annog unigolion o’n cymunedau BAME, anabl ac LHDT i ystyried cyfleoedd yn y dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n tîm gweithredu cadarnhaol.

Gweithio i Heddlu Gwent

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, diwylliant, crefydd, oedran, rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol. Fodd bynnag, mae rhai amodau cymhwysedd y bydd angen i bob ymgeisydd eu bodloni, felly mae angen i chi wirio eich bod yn bodloni ein gofynion cyn cyflwyno cais.

 • Mae angen i chi fod yn 16 oed neu’n hŷn i wneud cais.
 • Dylai ymgeiswyr fod yn Ddinasyddion Prydeinig, neu fod â phasbort gwlad sy’n Aelod Wladwriaeth lawn o’r UE. Cewch hefyd wneud cais os ydych yn ddinesydd y Gymanwlad neu’n ddinesydd tramor sy’n byw yn y DU â chaniatâd amhenodol i aros.
 • Mae’n rhaid eich bod wedi byw yn y DU am dair blynedd barhaus yn y cyfnod yn union cyn ymgeisio.
 • Os oes gennych gofnod troseddol, nid yw hyn yn golygu eich bod yn anghymwys yn awtomatig. Mae’n dibynnu ar natur eich euogfarn. Datganwch unrhyw rybudd neu euogfarn a gawsoch ar eich ffurflen gais. Bydd peidio â gwneud hynny yn golygu eich bod yn methu’r broses archwilio oherwydd materion uniondeb.
 • Os ydych yn cael trafferth gyda dyled, efallai y byddwch yn dal yn cael gwneud cais. Mae angen i chi roi tystiolaeth i ni o’ch gallu i reoli eich dyledion yn llwyddiannus. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw Ddyfarniadau Llys Sirol yn weddill neu os ydych yn fethdalwr heb ei ryddhau, rydych yn anghymwys yn awtomatig.
 • Nid yw tatŵs sy’n sarhaus, yn ddi-chwaeth, yn amlwg neu’n niferus yn dderbyniol. Rhowch luniau a mesuriadau o unrhyw datŵs ynghyd â’ch cais.

Mae rhan fwyaf y swyddi gyda’r heddlu yn destun cyfnod prawf o chwe mis. Efallai y bydd angen cyfnod prawf hirach ar gyfer rhai swyddi arbenigol.

Gwent Police offer a range of training and development to ensure staff reach their fullest potential: 

 • Tailored personal development programmes
 • Coaching and Mentoring opportunities .
 • Perform – Performance Appraisal system to identify and agree development opportunities and help you achieve your goals
 • Talent Management Programme
 • Post Entry Training Funding available

Y broses ymgeisio

 • I lwyddo ar y cam hwn, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais cymhwysedd.
 • Os byddwch yn pasio’r meini prawf cymhwyster sylfaenol, byddwn yn asesu’ch atebion i’r cwestiynau cymhwysedd (manylir yn y disgrifiad o’r swydd).
 • Sylwer, os ydych yn gwneud cais am swydd ar radd 5 neu is (caiff hyn ei nodi yn yr hysbyseb), dim ond y meini prawf gofynnol y bydd gofyn i chi eu dangos (cyrhaeddiad, gwybodaeth a phrofiad fel arfer, er y caiff yr union fanylion eu cadarnhau ym mhroffil y swydd).
 • Ceisiwch ateb y cwestiynau mor ofalus ac mor llawn ag y gallwch.
 • Byddwch yn ymwybodol hefyd o’ch sillafu a’ch gramadeg.

Os ydych yn ymgeisio am swydd fel gweithredwr yn yr ystafell gyfathrebu, bydd gofyn i chi lwyddo mewn sesiwn asesu cyn cael eich gwahodd i gyfweliad.

Bydd asesiad y ganolfan asesu yn dechrau gyda gweithgaredd sydd wedi’i gynllunio i deimlo’n gyfforddus – ni fydd yn cyfrannu at y marciau ond ei fwriad yw cyflwyno ac er mwyn i ymgeiswyr a staff ymlacio. Yn dilyn hyn, bydd disgwyl i chi gwblhau pedwar gweithgaredd asesu gwahanol, a bydd pob un yn cael ei esbonio i chi ar y pryd.

 • Bwriad yr asesiad cyntaf yw profi eich gallu i ddirnad a chofnodi gwybodaeth berthnasol o alwadau ffôn prawf.
 • Mae’r ail asesiad yn profi eich proses feddwl/rhesymeg. Bydd angen i chi asesu sefyllfaoedd a defnyddio’ch barn i bwyso a mesur y sefyllfa yn ôl meini prawf penodol.
 • Mae’r trydydd yn brawf o’ch gallu i amldasgio. Bydd disgwyl i chi wrando ar wybodaeth a dewis y manylion perthnasol a’u cofnodi yn y lle cywir.
 • Mae’r pedwerydd yn brawf o’ch sgiliau gwrando a bysellfwrdd lle byddwch yn gwrando ar drawsgrifiad y bydd gofyn i chi deipio ar gyflymder o tua 30 gair y funud. Caiff camgymeriadau sillafu eu cosbi yn y gweithgaredd hwn.

Bydd hwn yn gyfweliad sy’n seiliedig ar gymhwysedd yn unol â’r cymwyseddau a hysbysebir sy’n berthnasol i’r swydd (manylir arnynt yn y disgrifiad o’r swydd). Hefyd, gall hyn gynnwys rhai cwestiynau a gynlluniwyd i’n helpu i ddarganfod mwy am eich sgiliau a’ch priodoleddau.

Yn dilyn cyfweliad, bydd angen i chi ddarparu manylion pobl all roi geirda i chi am gyfnod o dair blynedd, a llwyddo mewn proses archwilio diogelwch drylwyr. Yn ogystal, ar gyfer rhai swyddi efallai y bydd gofyn i chi fynd i apwyntiad cyffuriau a biometrig (sy’n ffurfio proses archwilio uwch) ac apwyntiad archwiliad iechyd i sicrhau y caiff unrhyw addasiadau rhesymol eu hargymell a’u trefnu cyn penodi.

Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r holl wiriadau cyn cyflogi, byddwch yn symud i gam nesaf y broses.

Ar gyfer swyddi mewn lifrai, byddwch yn cael lle gyda’r garfan nesaf sydd ar gael ac yn cael apwyntiad i fesur a ffitio lifrai.

Ar gyfer swyddi staff, byddwch yn derbyn gwybodaeth am ddyddiad dechrau, yn cael llythyr cynnig, y telerau a’r amodau sy’n berthnasol i’r swydd a bydd eich rheolwr llinell yn cysylltu â chi.

Buddion gweithio i Heddlu Gwent

Caiff ein hamcanion cydraddoldeb ac amrywiaeth eu gorfodi drwy Fwrdd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sefydledig. Mae hyn yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau ein bod bob amser yn trin ein cydweithwyr a’r cyhoedd â thegwch, urddas a pharch.

Darperir ein rhaglen cymorth i weithwyr gan CareFirst ac am ddim i bawb ac mae ar gael 24 awr y dydd drwy gydol y flwyddyn. Mae’r rhaglen yn darparu cymorth cyfrinachol ar gyfer problemau a all effeithio ar berfformiad, iechyd, a lles meddyliol ac emosiynol.

Mae gennym ni Uned Iechyd a Lles Galwedigaethol i’ch helpu i gynnal eich iechyd corfforol a seicolegol wrth weithio. Mae’r gwasanaeth yn gyfrinachol ac yn cynnwys gwasanaeth cwnsela.

Nod y tîm Iechyd Galwedigaethol yw cefnogi presenoldeb ac effeithiolrwydd drwy weithio’n rhagweithiol i leihau risgiau iechyd ac annog pobl i fod yn gyfrifol am eu hiechyd, eu ffitrwydd a’u lles eu hunain. Rydych chi hefyd yn gymwys i gael prawf llygaid am ddim.

Mae llawer o dimau chwaraeon i chi ymuno â nhw, gan gynnwys rhedeg, hoci, pysgota a phêl-droed. Mae cyfleusterau campfa am ddim hefyd mewn nifer o’n safleoedd.

Mae gennym ni bolisi absenoldeb mamolaeth alwedigaethol llawn ar gael i holl weithwyr Heddlu Gwent. Cyfanswm o 52 wythnos o amser mamolaeth: 18 wythnos ar gyflog llawn, 21 wythnos o dâl mamolaeth statudol, a 13 wythnos o ddim cyflog. Mae hyn yn amodol ar hyd gwasanaeth. Mae gennym ni hefyd bolisi absenoldeb ar gyfer mabwysiadu.

Mae amrywiaeth o gymdeithasau, rhwydweithiau a grwpiau sy’n cynorthwyo ein gweithlu ac mae gan Heddlu Gwent ystod o fentrau a chynlluniau i helpu cyd-weithwyr i ddatblygu.

Mae ein rhwydweithiau staff yn cynnig cymorth a chyfeillgarwch i’n swyddogion, y staff a’r gymuned leol. Maen nhw’n gweithio i gynorthwyo a chynghori cydweithwyr yn genedlaethol ac rydym yn falch o’r rhan weithredol sydd ganddyn nhw o ran dylanwadu ar blismona ledled y DU.

Mae’r rhwydweithiau a’r cymdeithasau yn cynnwys:

 • Rhwydwaith Cymorth Anabledd
 • Menywod Gwent ym Maes Plismona (GWiP)
 • Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Gwent (GEMA)
 • Rhwydwaith LHDT
 • Cymdeithas Gristnogol yr Heddlu
 • Grŵp Cymorth Iechyd Meddwl
 • Chwaraeon yr Heddlu Gwent
 • Cymdeithas Uwch-arolygwyr Heddlu Gwent
 • Rhwydwaith Siaradwyr a Dysgwyr Cymraeg
 • Unison a
 • Ffederasiwn yr Heddlu.

Dim ond Swyddogion yr Heddlu all ymuno â Ffederasiwn yr Heddlu, os ydych chi’n penderfynu ymuno â Ffederasiwn yr Heddlu, gallwch ddewis ymuno â chynllun yswiriant bywyd a’r dyfarniadau yn daladwy i’ch priod neu’ch partner, ac i unrhyw ddibynyddion. Yn ogystal â gallu cael yswiriant salwch ac afiechyd hanfodol, gallwch gael yswiriant, ar gost ffafriol, i dalu am unrhyw dreuliau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â’ch swydd, a gallwch hefyd ddefnyddio’r cyfleusterau adsefydlu gorau.

I hybu teithiau iachus i’r gwaith, mae Heddlu Gwent a Cycle Solutions wedi gweithio gyda’i gilydd i ddarparu cyfle i staff a swyddogion gael gostyngiad mawr oddi ar bris beic ac offer diogelwch, gan wasgaru’r gost dros 18 mis.

Gostyngiadau sefydliadol a ffordd o fyw gan gynnwys aelodaeth i gampfeydd (yn ogystal â champfeydd ar y safle), bwytai, prydau parod, teithio, cynhyrchion ariannol, cynllun gofal llygaid a mwy.

Pan fyddwch yn ymuno â Heddlu Gwent, byddwn yn sicrhau bod ystod eang o fuddion ar gael i chi.

Staff yr heddlu:

 • Gwyliau blynyddol - Ar gyfer swyddi gweinyddol, mae gwyliau blynyddol yn dechrau ar 23 diwrnod, ac yn cynyddu i 28 diwrnod, yn dibynnu ar hyd eich gwasanaeth. Mewn swyddi gradd uwch, mae’r lwfans gwyliau blynyddol yn cynyddu.
 • Gwyliau banc - Mae Heddlu Gwent yn caniatáu amser o’r gwaith ar gyfer wyth gŵyl gyhoeddus/banc statudol, a bennwyd ymlaen llaw gan Lywodraeth y DU, fel a ganlyn.
 • Mae gweithwyr rhan-amser yn cael gwyliau banc ar sail pro-rata.

Swyddogion yr heddlu:

 • Gwyliau blynyddol - 22 diwrnod, sy’n cynyddu gyda hyd y gwasanaeth i 30 diwrnod.
 • Gwyliau banc - 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus/ banc statudol, i’w cymryd ar y diwrnod penodedig, neu os bydd yn digwydd ar eich diwrnod gwaith yna cewch gymryd gwyliau ar ddiwrnod arall. Bydd gweithwyr rhan-amser yn cael gwyliau banc yn ôl cyfran.

Gall cyflogeion ymuno â’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, sy’n gynllun pensiwn  cyfrannol.

Ewch i Gynllun Pensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen) am ragor o wybodaeth.

Mae Heddlu Gwent yn sylweddoli pwysigrwydd cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac mae ganddo bolisïau da ar gyfer mamolaeth/tadolaeth, absenoldeb rhiant a rennir, amser i ofalu am y rhai sy’n dibynnu arnoch, gostyngiad gwirfoddol mewn oriau gwaith, yr hawl i wneud cais i weithio’n hyblyg ac i rannu swydd.

Yn dibynnu ar y swydd yr ydych yn gwneud cais amdani, bydd oriau gwaith amrywiol. Bydd rhai swyddi, fel y rhai yn ein Hystafell Gyfathrebu, er enghraifft, ar batrwm sifftiau sefydlog, tra bod gan lawer o swyddi swyddfa (hyd at swyddi prif swyddogion) y fantais o weithio oriau hyblyg a gweithio ystwyth.

Mae hyblygrwydd yn dibynnu ar y swydd.

Heb ddod o hyd i’r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?

Os oes gennych chi gwestiynau am y broses recriwtio, anfonwch e-bost atom.

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Facebook a Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar y broses recriwtio a gweithgareddau'r heddlu yn eich ardal chi.