Yma gallwch weld sut i hawlio cerbyd sydd wedi’i atafaelu yn ôl o dan Adran 165A Deddf Traffig y Ffyrdd 1998. Golyga hyn bod gan swyddog sail resymol i gredu nad oedd gan y gyrrwr yswiriant neu nad oedd yn gyrru’n unol â’i drwydded yrru.

Os yw eich cerbyd wedi’i atafaelu am y rheswm hwn dylai bod y gyrrwr wedi derbyn hysbysiad atafaelu.

Os yw eich cerbyd mewn pownd am reswm arall, ewch i’n tudalen cerbydau wedi'u powndio.

Sut i hawlio eich cerbyd yn ôl

Fe welwch fanylion sut i hawlio eich cerbyd yn ôl, a’r dogfennau adnabod sydd angen i chi eu cyflwyno, ar yr hysbysiad atafaelu. Mae gennych chi saith diwrnod gwaith i fynd i'r swyddfa heddlu sydd wedi’i rhestru ar y ffurflen.

Talu taliadau

Gallwch weld manylion llawn y taliadau statudol yn Rheoliadau 2005 Deddf Traffig Ffyrdd (Cadw a gwaredu cerbydau sydd wedi'u hataelu) - diwygiwyd 2008.

Pennir y taliadau hyn gan y llywodraeth, nid yr heddlu, ac maent yn amrywio yn dibynnu ar bwysau a chyflwr y cerbyd.

A fyddech cystal â nodi, mae’r taliadau storio dyddiol yn dechrau o hanner dydd ar y diwrnod wedi i’r cerbyd gael ei atafaelu.

MOT

Os yw’ch cerbyd dros dair oed ac nad oes dystysgrif pasio prawf MOT gyfredol gennych chi, dim ond i fynd o'r garej sydd wedi achub y cerbyd i orsaf brofi MOT y cewch ei yrru ar ffordd gyhoeddus. Rhaid i chi:

  • ddod â thystiolaeth gan garej o brawf MOT wedi’i drefnu ymlaen llaw, neu
  • drefnu i’r cerbyd gael ei adfer ar eich cost eich hun

Os rhoddwyd hysbysiad gwahardd PG9 i’ch cerbyd, os nad yw’n addas ar gyfer y ffordd neu os nad yw’n tanio

Os rhoddwyd hysbysiad gwahardd PG9 i’ch cerbyd, os nad yw’n addas ar gyfer y ffordd neu os nad yw’n tanio, bydd angen i chi drefnu i weithredwr achub cerbydau wedi’i yswirio a’i hyfforddi’n llawn ac sydd â’r offer priodol i’w gasglu a chi fydd yn gyfrifol am gost.

Deiliaid trwydded yrru dros dro

Os ydych yn gyrru gyda thrwydded dros dro rhaid i chi ddod â pherson gyda chi, sydd:

  • dros 21 oed
  • wedi dal trwydded yrru am fwy na thair blynedd

Gwnewch yn siŵr bod gennych blatiau D neu L ar y cerbyd.

Pethau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt

Dewch â set o allweddi, rhag ofn na adawodd y gyrrwr (os nad chi oedd yn gyrru) yr allweddi yn y cerbyd.

Os nad oes gan eich cerbyd y platiau cofrestru cywir a’ch bod yn bwriadu ei yrru, rhaid i chi roi platiau dilys ar y cerbyd pan fyddwch yn ei gasglu.