Efallai bod gennych yrfa yr ydych yn dwlu arni eisoes, ac eto yn dal i chwilio am her neu gyfle i ddatblygu sgiliau newydd. Gallwn ddarparu’r cyfle hwn os oes gennych rywfaint o amser rhydd i’w gynnig. Os gallwch ymrwymo i 16 awr y mis a pheidio â chynhyrfu o dan bwysau, hoffem glywed gennych.

Fel swyddogion heddlu gwirfoddol, mae gan gwnstabliaid arbennig holl rymoedd, lifrai ac offer yr heddlu, ac maent yn gweithio ochr yn ochr â swyddogion heddlu amser llawn a Swyddogion Cymorth Cymunedol i gadw Gwent yn ddiogel.

Ni ydym yn recriwtio ar gyfer y swydd hon ar hyn o bryd.

Rydym ni wedi ymrwymo i fod â gweithlu sy’n cynrychioli’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Wrth wneud hyn, rydym yn annog unigolion o’n cymunedau BAME, anabl ac LHDT i ystyried cyfleoedd yn y dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n tîm gweithredu cadarnhaol.

Gweithio i Heddlu Gwent

Daw gwirfoddolwyr ar gyfer y Gwnstabliaeth Arbennig o amrywiaeth eang o gefndiroedd a chymunedau. Efallai eich bod gartref, yn gofalu am deulu, neu’n dilyn gyrfa mewn diwydiant gwahanol iawn. Mae’r amrywiaeth o brofiad sydd gan y Gwnstabliaeth Arbennig yn cefnogi gwasanaeth yr heddlu a’i nod yw cynrychioli’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu.

Fel cwnstabl arbennig, byddwch yn ymdrin ag amrywiaeth o ddigwyddiadau. Bydd adegau pan gewch brofiad o wrthdaro; byddwch yn arestio pobl dan amheuaeth ac yn ymdrin â digwyddiadau trallodus. Byddwch yn gefn i bobl mewn angen ac yn gwneud gwahaniaeth gwerthfawr i gymuned Gwent. Byddwch yn derbyn pecyn hyfforddi cynhwysfawr a fydd yn rhoi ystod o wybodaeth a sgiliau i chi.

Mae cwnstabliaid arbennig yn treulio oddeutu pedair awr yr wythnos, neu fwy, yn cefnogi’r heddlu i fynd i’r afael â throseddu, anhrefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ac i feithrin perthynas â chymunedau. Mae’n rhaid iddynt gwblhau o leiaf 16 awr o wasanaeth y mis, a drefnir yn hyblyg yn ôl ymrwymiadau personol a gwaith.

Cefnogir cwnstabliaid arbennig gan dimau penodedig ym mhob heddlu, a fydd yn annog gwirfoddolwyr i gyflawni digon o oriau i sicrhau bod eu hyder, eu sgiliau a’u profiad yn tyfu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, diwylliant, crefydd, oedran, rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol. Fodd bynnag, mae rhai amodau cymhwysedd y bydd angen i bob ymgeisydd eu bodloni, felly mae angen i chi wirio eich bod yn bodloni ein gofynion cyn cyflwyno cais:

 • Yn 18 oed neu’n hŷn (ar y diwrnod y byddwch yn cyflwyno’ch cais).
 • Dylai ymgeiswyr fod yn Ddinasyddion Prydeinig, neu fod â phasbort gwlad sy’n Aelod Wladwriaeth lawn o’r UE. Cewch hefyd wneud cais os ydych yn ddinesydd y Gymanwlad neu’n ddinesydd tramor sy’n byw yn y DU â chaniatâd amhenodol i aros.
 • Mae’n rhaid eich bod wedi byw yn y DU am dair blynedd barhaus yn y cyfnod yn union cyn ymgeisio.
 • Peidio â bod yn aelod o’r Blaid Genedlaethol Brydeinig (BNP) na sefydliadau eraill fel Combat 18 neu’r Ffrynt Cenedlaethol.
 • Os oes gennych gofnod troseddol, nid yw hyn yn golygu eich bod yn anghymwys yn awtomatig. Mae’n dibynnu ar natur eich euogfarn. Datganwch unrhyw rybudd neu euogfarn a gawsoch ar eich ffurflen gais. Bydd peidio â gwneud hynny yn golygu eich bod yn methu’r broses archwilio oherwydd materion uniondeb.
 • Os ydych yn cael trafferth gyda dyled, efallai y byddwch yn dal yn cael gwneud cais. Mae angen i chi roi tystiolaeth i ni o’ch gallu i reoli eich dyledion yn llwyddiannus. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw Ddyfarniadau Llys Sirol yn weddill neu os ydych yn fethdalwr heb ei ryddhau, rydych yn anghymwys yn awtomatig.
 • Nid yw tatŵs sy’n sarhaus, yn ddi-chwaeth, yn amlwg neu’n niferus yn dderbyniol. Rhowch luniau a mesuriadau o unrhyw datŵs ynghyd â’ch cais.

Nid yw cwnstabliaid arbennig yn cael tâl gan eu bod yn gweithio’n wirfoddol. Fodd bynnag, byddwch yn cael hawlio treuliau. Hefyd, byddwch yn derbyn:

 • Cefnogaeth a chyngor gan ein cymdeithasau staff a’n rhwydweithiau cymorth gan gynnwys – Cymdeithas Yr Heddlu Benywaidd, Rhwydwaith LGBT, Cymdeithas yr Heddlu Du, Cymdeithas Gristnogol yr Heddlu, Y Rhwydwaith Cymorth Gallu, Ffederasiwn yr Heddlu, Unison, GMB.
 • Lles – Mae gennym ni Uned Iechyd Galwedigaethol fewnol, a all gynorthwyo gyda rhai anafiadau a geir ar ddyletswydd. Hefyd, gallwch elwa ar CareFirst, y rhaglen i gynorthwyo gweithwyr.
 • Mynediad i gampfeydd penodol am bris gostyngol ledled ardal yr heddlu.

Os byddwch yn llwyddiannus yn y broses recriwtio, gofynnir i chi fynychu rhaglen hyfforddi fodiwlaidd. Bydd hyn yn dechrau gyda hyfforddiant i ddysgu’r pethau sylfaenol. Ar ôl i chi lwyddo yn yr arholiad cyntaf cewch eich sefydlu yn gwnstabl arbennig. Yna byddwch yn gadael hyfforddiant am rai wythnosau i gyflawni dyletswyddau ochr yn ochr â mentor, gan gwblhau cynllun datblygu personol. Yna caiff y broses hon ei hailadrodd nes eich bod wedi llwyddo yn yr holl elfennau sy’n angenrheidiol i ddod yn gwnstabl arbennig.

Y broses ymgeisio

 • Y cam cyntaf fydd proses ymgeisio ar-lein gan gynnwys rhai cwestiynau penodol o ran cymhwysedd. Os byddwch yn llwyddo yn y cam hwn bydd gofyn i chi gwblhau sawl prawf ar-lein a ffurflen gais. Bydd y profion hyn yn cynnwys prawf ar-lein ynglŷn â phwyso a mesur sefyllfaoedd a holiadur natur ymddygiad.
 • Os nad oes gennych gymhwyster Lefel 3 neu uwch, mae’n rhaid i chi hefyd lwyddo mewn prawf seicometrig (prawf cyfrifo a rhesymu geiriol). Bydd hyn yn profi eich gallu academaidd i Lefel 3.
 • Darperir holl ganlyniadau’r profion ar unwaith ar-lein.

 • Bydd hyn yn caniatáu i’r panel gael gwell dealltwriaeth o’ch profiad a’ch sgiliau, yn ogystal ag i chi ddeall y swyddogaeth yn well. Gellid profi gwerthoedd yr heddlu a’r Fframwaith Gwerthoedd Cymwyseddau Cenedlaethol ar y cam hwn.
 • Ein gwerthoedd yw bod yn dosturiol, yn ddewr, yn falch, yn gadarnhaol, a pharhau i ddysgu.

Yn dilyn eich profion yn y ganolfan asesu, mae amryw o gamau mewnol y bydd gofyn i chi eu cwblhau’n llwyddiannus hefyd:

Prawf ffitrwydd

 • Bydd gofyn i chi fodloni’r safonau cenedlaethol ar gyfer swyddogion yr heddlu. Mae hyn yn cynnwys rhedeg yn ôl ac ymlaen i lefel 5/4 (prawf blîp).
 • Os nad ydych yn bodloni’r safon y tro cyntaf, gallwch wneud y prawf eto (hyd at uchafswm o dair gwaith). Bydd hefyd yn ofynnol i chi wneud prawf ffitrwydd cyn eich penodi oddeutu chwe wythnos cyn y dyddiad penodi disgwyliedig ac mae’n rhaid i chi lwyddo gyda’r prawf i fynd i gam nesaf eich cais.

Profion cyffuriau a biometrig

 • Bydd y prawf cyffuriau yn cynnwys ateb holiadur ynglŷn ag unrhyw feddyginiaeth rydych yn ei chymryd, neu wedi bod yn ei chymryd, a rhoi sampl gwallt.
 • Bydd profion biometrig yn cynnwys cymryd olion bysedd a swab DNA (ceg), a gaiff ei wirio yn erbyn cronfa ddata genedlaethol.

Archwilio a geirdaon

 • Mae angen geirdaon i gwmpasu o leiaf 3 blynedd o hanes cyflogaeth barhaus. Os nad ydych wedi bod mewn cyflogaeth ers 3 blynedd byddwn yn ceisio cael geirdaon o fyd addysg a gan bobl sy’n eich adnabod yn bersonol.

Holiadur ac apwyntiad archwiliad iechyd

 • Bydd hyn yn cynnwys profion amrywiol, gan gynnwys clyw, golwg, sain, sbirometreg, adwaith a BMI. Y Swyddfa Gartref sy’n gosod safonau BMI ar gyfer swyddogion yr heddlu. Mae cylchlythyr presennol y Swyddfa Gartref 59/2004 yn nodi bod hyn rhwng 18 a 30.

Weithiau gall y gwiriadau cyn penodi hyn gymryd rhwng tri a chwe mis. Byddwch yn ymwybodol bod yn rhaid i chi fynychu unrhyw apwyntiadau yn eich amser eich hun, gan gynnwys eich apwyntiad ffitio lifrai.

Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r holl wiriadau cyn cyflogi, byddwch yn symud i gam nesaf y broses.

Ar gyfer swyddi mewn lifrai, byddwch yn cael lle gyda’r garfan nesaf sydd ar gael ac yn cael apwyntiad i fesur a ffitio lifrai.

Ar gyfer swyddi staff, byddwch yn derbyn gwybodaeth am ddyddiad dechrau, yn cael llythyr cynnig, y telerau a’r amodau sy’n berthnasol i’r swydd a bydd eich rheolwr llinell yn cysylltu â chi.

Gwybodaeth ychwanegol

Caiff ein hamcanion cydraddoldeb ac amrywiaeth eu gorfodi drwy Fwrdd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sefydledig. Mae hyn yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau ein bod bob amser yn trin ein cydweithwyr a’r cyhoedd â thegwch, urddas a pharch.

Darperir ein rhaglen cymorth i weithwyr gan CareFirst ac am ddim i bawb ac mae ar gael 24 awr y dydd drwy gydol y flwyddyn. Mae’r rhaglen yn darparu cymorth cyfrinachol ar gyfer problemau a all effeithio ar berfformiad, iechyd, a lles meddyliol ac emosiynol.

Mae gennym ni Uned Iechyd a Lles Galwedigaethol i’ch helpu i gynnal eich iechyd corfforol a seicolegol wrth weithio. Mae’r gwasanaeth yn gyfrinachol ac yn cynnwys gwasanaeth cwnsela.

Nod y tîm Iechyd Galwedigaethol yw cefnogi presenoldeb ac effeithiolrwydd drwy weithio’n rhagweithiol i leihau risgiau iechyd ac annog pobl i fod yn gyfrifol am eu hiechyd, eu ffitrwydd a’u lles eu hunain. Rydych chi hefyd yn gymwys i gael prawf llygaid am ddim.

Mae llawer o dimau chwaraeon i chi ymuno â nhw, gan gynnwys rhedeg, hoci, pysgota a phêl-droed. Mae cyfleusterau campfa am ddim hefyd mewn nifer o’n safleoedd.

Mae amrywiaeth o gymdeithasau, rhwydweithiau a grwpiau sy’n cynorthwyo ein gweithlu ac mae gan Heddlu Gwent ystod o fentrau a chynlluniau i helpu cyd-weithwyr i ddatblygu.

Mae ein rhwydweithiau staff yn cynnig cymorth a chyfeillgarwch i’n swyddogion, y staff a’r gymuned leol. Maen nhw’n gweithio i gynorthwyo a chynghori cydweithwyr yn genedlaethol ac rydym yn falch o’r rhan weithredol sydd ganddyn nhw o ran dylanwadu ar blismona ledled y DU.

Mae’r rhwydweithiau a’r cymdeithasau yn cynnwys:

 • Rhwydwaith Cymorth Anabledd
 • Menywod Gwent ym Maes Plismona (GWiP)
 • Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Gwent (GEMA)
 • Rhwydwaith LHDT
 • Cymdeithas Gristnogol yr Heddlu
 • Grŵp Cymorth Iechyd Meddwl
 • Chwaraeon yr Heddlu Gwent
 • Cymdeithas Uwch-arolygwyr Heddlu Gwent
 • Rhwydwaith Siaradwyr a Dysgwyr Cymraeg
 • Unison a
 • Ffederasiwn yr Heddlu.

Dim ond Swyddogion yr Heddlu all ymuno â Ffederasiwn yr Heddlu, os ydych chi’n penderfynu ymuno â Ffederasiwn yr Heddlu, gallwch ddewis ymuno â chynllun yswiriant bywyd a’r dyfarniadau yn daladwy i’ch priod neu’ch partner, ac i unrhyw ddibynyddion. Yn ogystal â gallu cael yswiriant salwch ac afiechyd hanfodol, gallwch gael yswiriant, ar gost ffafriol, i dalu am unrhyw dreuliau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â’ch swydd, a gallwch hefyd ddefnyddio’r cyfleusterau adsefydlu gorau.

Heb ddod o hyd i’r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?

Os oes gennych chi gwestiynau am y broses recriwtio, anfonwch e-bost atom.

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Facebook a Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar y broses recriwtio a gweithgareddau'r heddlu yn eich ardal chi.