Cyn ichi ddechrau’ch cais am dystysgrif arf tanio neu dystysgrif dryll, gwiriwch isod a oes gennych chi, neu'r person rydych chi’n ymholi ar ei ran, hawl gyfreithiol i brynu arf tanio, bod yn berchen arno neu ei ddefnyddio. Dysgwch fwy am Gyfraith Trwyddedu Arfau Tanio y Deyrnas Unedig.

Sylwch

Mae gan rai pobl ifanc sydd â thystysgrif arf tanio neu dystysgrif dryll hysbysiad ar eu tystysgrif yn dweud na chân nhw brynu gynnau haels nes eu bod yn 17 oed. Mae hyn bellach wedi'i godi i 18 oed a dylai pawb sydd â thystysgrif o'r fath fod wedi cael llythyr yn esbonio'r newid yn y gyfraith a sut mae'n effeithio arnyn nhw. 

Pan welwch chi ‘Eithriadau’ yn y tabl, gweler y rhestr yn union odano.

Gweithgaredd

Dan 18 Dan 15 Dan 14

Prynu neu logi unrhyw arf
tanio neu bwledi neu getris
(gan gynnwys gynnau haels
ac arfau aer)


X

X

X
Meddu ar arf tanio Adran 1
a bwledi neu getris 
 

 ✔


X

Eithriadau: 1, 2, 3

Derbyn arf tanio Adran 1
a bwledi neu getris yn anrheg

 
 
 
X
Meddu ar ddryll wedi’i gydosod
a bwledi neu getris
 ✔

 X
Eithriadau: 1, 4, 5

 X
Eithriadau: 1, 4, 5

Derbyn dryll yn anrheg

 ✔  X  X
Meddu ar arf aer  X
Eithriadau: 1, 2, 3, 4, 6
 X
Eithriadau: 1, 2, 3, 4, 6
 X
Eithriadau: 1, 2, 3, 4, 6

Derbyn arf aer yn anrheg

 X  X  X
Meddu ar arf aer mewn
man cyhoeddus
 X
Eithriadau: 1, 2, 3, 4
 X
Eithriadau: 1, 2, 3, 4
 X
Eithriadau: 1, 2, 3, 4

Eithriadau

  1. Os yw'n ei gario ar ran deiliad y dystysgrif (sy'n 18 oed neu drosodd) ac at ddibenion camp deiliad y dystysgrif yn unig)
  2. Fel rhan o glwb neu gorfflu cadetiaid a gymeradwywyd
  3. Ar Safle Ymarfer Saethu Bach
  4. Dan oruchwyliaeth rhywun dros 21 oed
  5. Pan fo'r dryll mewn gorchudd gwn diogel fel na ellir ei saethu
  6. Ar eiddo preifat gyda chniatâd y tirfeddiannwr. Mae'n drosedd i rywun o dan yr eithriad hwn danio unrhyw daflegryn y tu hwnt i ffin y fangre heblaw gyda chaniatâd y tirfeddiannwr cyfagos