Eich gorsaf betrol yw eich busnes ac rydych am iddi fod mor ddiogel â phosibl. Mae ein cyngor isod yn dangos sut y gallwch helpu i’w chadw’n rhydd o drosedd.

Defnyddio eich synhwyrau

Cadwch lygad ar y pympiau ac os bydd unrhyw un yn ymddwyn yn amheus gwnewch hi’n glir eich bod wedi eu gweld a gofynnwch iddynt a ydynt angen help. Gallech wneud hyn dros yr uwchseinydd. Neu efallai y byddech am ofyn iddynt gau drws teithiwr y cerbyd - heb wneud i hynny deimlo fel gorchymyn.

Gwrandewch ar eich greddf ond cofiwch nid yw’r ffaith bod rhywun yn edrych yn amheus o reidrwydd yn golygu eu bod ar fin cyflawni trosedd.

Dyma rai arwyddion sy’n awgrymu nad yw pethau efallai fel y maent yn ymddangos:

Chwe ffordd i adnabod lleidr yn eich gorsaf betrol

Pethau i gadw llygad amdanynt:

 1. mae’r gyrrwr yn aros y tu ôl i’r llyw tra bod y teithiwr yn llenwi’r car â phetrol
 2. mae’r gyrrwr yn ceisio cuddio ei wyneb a’i gorff y tu ôl i’r cerbyd neu’r pwmp
 3. mae’r cerbyd wedi’i barcio yn wynebu oddi wrth y ciosg talu
 4. mae’r drysau’n cael eu gadael ar agor
 5. mae platiau cofrestru’r cerbyd wedi’u cuddio neu’n edrych fel petai rhywun wedi ymyrryd â nhw
 6. nid yw gyrrwr beic modur yn tynnu ei helmed


Rhestr wirio diogelwch gorsaf betrol

 • a yw eich staff yn gallu gweld bob pwmp yn glir?
 • a yw eich gorsaf betrol wedi’i goleuo’n dda ac a oes ganddi deledu cylch cyfyng?
 • a yw’r lluniau teledu cylch cyfyng a dynnir mewn fformat y gall y llys eu gweld?
 • a oes gan eich gorsaf betrol system Adnabod Rhifau Cerbydau yn Awtomatig (ANPR)?
 • a ydych chi’n erlyn y rheini sydd ddim yn talu? Os felly, a oes arwyddion yn dweud hynny?
 • a yw eich gorsaf betrol wedi’i chynnal a’i chadw’n dda, yn lân, taclus ac wedi’i goleuo’n dda?
 • a oes gennych o leiaf ddau aelod o staff yn gweithio bob amser?
 • a oes gennych system botwm panig?


Dolenni defnyddiol

I gael llawer o awgrymiadau a chynghorion ar sut i gadw eich gorsaf betrol – a’r rheini sy’n gweithio ynddi – yn ddiogel, ewch i wefan British Oil Security Syndicate (BOSS). Mae’r cynllun Forecourt Watch hefyd yn annog garejis i gydweithio â’r heddlu i rannu gwybodaeth am droseddau mewn gorsafoedd petrol.